ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 14-7-2017 ) ( 1-4-2016  TO 14-7-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 856.112 500.730 1356.842 905.302 453.719 1359.021 -49.190 47.011 -2.179
2 LWEJEL 65.541 5.078 70.619 42.139 5.952 48.091 23.402 -0.874 22.528
3 CHIN SHWEHAW 145.968 16.547 162.515 150.620 18.080 168.700 -4.652 -1.533 -6.185
4 KANPITETEE 33.463 13.061 46.524 15.686 12.812 28.498 17.777 0.249 18.026
5 KYAING TONG 0.037 0.394 0.431 0.820 1.033 1.853 -0.783 -0.639 -1.422
6 TARCHILEIK 4.494 16.906 21.400 4.224 17.161 21.385 0.270 -0.255 0.015
7 MYAWADDY 15.957 210.465 226.422 14.828 225.527 240.355 1.129 -15.062 -13.933
8 KAWTHAUNG 19.323 22.702 42.025 14.072 18.178 32.250 5.251 4.524 9.775
9 MYEIK 29.812 14.853 44.665 31.987 9.371 41.358 -2.175 5.482 3.307
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.029 0.108 2.137 8.202 0.090 8.292 -6.173 0.018 -6.155
11 MAWTAUNG 0.851 0.589 1.440 0.395 0.095 0.490 0.456 0.494 0.950
12 MESE 0.066 0.141 0.207       0.066 0.141 0.207
13 SITTWE 1.084 0.015 1.099 0.838 0.169 1.007 0.246 -0.154 0.092
14 MAUNG DAW 3.072   3.072 1.576 0.016 1.592 1.496 -0.016 1.480
15 TAMU 5.830 1.636 7.466 15.123 7.193 22.316 -9.293 -5.557 -14.850
16 RHI 8.921 3.528 12.449 6.102 2.807 8.909 2.819 0.721 3.540
  TOTAL 1192.560 806.753 1999.313 1211.914 772.203 1984.117 -19.354 34.550 15.196

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages