ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 15-9-2017 ) ( 1-4-2016  TO 15-9-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1506.222 765.276 2271.498 1499.256 748.502 2247.758 6.966 16.774 23.740
2 LWEJEL 84.777 7.218 91.995 68.527 8.573 77.100 16.250 -1.355 14.895
3 CHIN SHWEHAW 221.886 27.971 249.857 252.354 33.636 285.990 -30.468 -5.665 -36.133
4 KANPITETEE 37.800 16.959 54.759 18.816 16.836 35.652 18.984 0.123 19.107
5 KYAING TONG 0.069 0.757 0.826 1.260 1.575 2.835 -1.191 -0.818 -2.009
6 TARCHILEIK 6.952 25.961 32.913 6.764 30.392 37.156 0.188 -4.431 -4.243
7 MYAWADDY 25.934 359.708 385.642 24.646 373.117 397.763 1.288 -13.409 -12.121
8 KAWTHAUNG 37.593 31.717 69.310 18.110 25.058 43.168 19.483 6.659 26.142
9 MYEIK 49.619 27.969 77.588 67.606 15.603 83.209 -17.987 12.366 -5.621
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.396 0.223 2.619 8.822 0.150 8.972 -6.426 0.073 -6.353
11 MAWTAUNG 1.563 0.907 2.470 0.820 0.181 1.001 0.743 0.726 1.469
12 MESE 0.077 0.200 0.277       0.077 0.200 0.277
13 SITTWE 3.434 0.042 3.476 1.629 0.170 1.799 1.805 -0.128 1.677
14 MAUNG DAW 5.147   5.147 2.669 0.025 2.694 2.478 -0.025 2.453
15 TAMU 12.448 2.177 14.625 24.694 8.569 33.263 -12.246 -6.392 -18.638
16 RHI 12.681 4.530 17.211 9.166 4.352 13.518 3.515 0.178 3.693
  TOTAL 2008.598 1271.615 3280.213 2005.139 1266.739 3271.878 3.459 4.876 8.335

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages