ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 21-7-2017 ) ( 1-4-2016  TO 21-7-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 955.618 526.555 1482.173 931.000 486.396 1417.396 24.618 40.159 64.777
2 LWEJEL 67.340 5.387 72.727 45.074 6.178 51.252 22.266 -0.791 21.475
3 CHIN SHWEHAW 157.160 17.925 175.085 161.837 20.221 182.058 -4.677 -2.296 -6.973
4 KANPITETEE 33.612 13.545 47.157 15.717 13.066 28.783 17.895 0.479 18.374
5 KYAING TONG 0.046 0.424 0.470 0.821 1.154 1.975 -0.775 -0.730 -1.505
6 TARCHILEIK 4.952 17.946 22.898 4.531 17.332 21.863 0.421 0.614 1.035
7 MYAWADDY 16.631 229.052 245.683 15.685 237.556 253.241 0.946 -8.504 -7.558
8 KAWTHAUNG 20.287 23.714 44.001 14.503 18.689 33.192 5.784 5.025 10.809
9 MYEIK 31.342 16.919 48.261 33.540 9.889 43.429 -2.198 7.030 4.832
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.065 0.115 2.180 8.207 0.099 8.306 -6.142 0.016 -6.126
11 MAWTAUNG 0.905 0.615 1.520 0.405 0.098 0.503 0.500 0.517 1.017
12 MESE 0.066 0.140 0.206       0.066 0.140 0.206
13 SITTWE 1.251 0.015 1.266 0.955 0.169 1.124 0.296 -0.154 0.142
14 MAUNG DAW 3.374   3.374 1.710 0.016 1.726 1.664 -0.016 1.648
15 TAMU 6.364 1.701 8.065 16.628 7.375 24.003 -10.264 -5.674 -15.938
16 RHI 9.628 3.595 13.223 6.376 2.871 9.247 3.252 0.724 3.976
  TOTAL 1310.641 857.648 2168.289 1256.989 821.109 2078.098 53.652 36.539 90.191

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages