ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 6-10-2017 ) ( 1-4-2016  TO 6-10-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1740.795 882.479 2623.274 1831.318 869.674 2700.992 -90.523 12.805 -77.718
2 LWEJEL 89.653 8.017 97.670 72.353 9.418 81.771 17.300 -1.401 15.899
3 CHIN SHWEHAW 244.264 32.275 276.539 283.298 36.753 320.051 -39.034 -4.478 -43.512
4 KANPITETEE 38.812 18.746 57.558 22.492 18.420 40.912 16.320 0.326 16.646
5 KYAING TONG 0.079 0.814 0.893 1.390 1.830 3.220 -1.311 -1.016 -2.327
6 TARCHILEIK 7.404 32.612 40.016 7.544 34.300 41.844 -0.140 -1.688 -1.828
7 MYAWADDY 34.236 423.900 458.136 29.114 432.863 461.977 5.122 -8.963 -3.841
8 KAWTHAUNG 46.877 37.188 84.065 21.844 28.003 49.847 25.033 9.185 34.218
9 MYEIK 54.767 35.621 90.388 78.000 19.185 97.185 -23.233 16.436 -6.797
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.612 0.255 2.867 8.933 0.253 9.186 -6.321 0.002 -6.319
11 MAWTAUNG 1.838 1.050 2.888 0.936 0.254 1.190 0.902 0.796 1.698
12 MESE 0.089 0.215 0.304       0.089 0.215 0.304
13 SITTWE 4.750 0.042 4.792 1.975 0.172 2.147 2.775 -0.130 2.645
14 MAUNG DAW 5.147   5.147 3.062 0.026 3.088 2.085 -0.026 2.059
15 TAMU 14.099 2.320 16.419 28.436 8.914 37.350 -14.337 -6.594 -20.931
16 RHI 13.293 4.875 18.168 11.099 5.174 16.273 2.194 -0.299 1.895
  TOTAL 2298.715 1480.409 3779.124 2401.794 1465.239 3867.033 -103.079 15.170 -87.909

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages