ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 20-10-2017 ) ( 1-4-2016  TO 20-10-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1826.199 925.500 2751.699 2029.916 935.676 2965.592 -203.717 -10.176 -213.893
2 LWEJEL 92.233 8.486 100.719 74.923 10.053 84.976 17.310 -1.567 15.743
3 CHIN SHWEHAW 260.723 32.774 293.497 303.476 37.930 341.406 -42.753 -5.156 -47.909
4 KANPITETEE 38.847 19.733 58.580 29.815 23.952 53.767 9.032 -4.219 4.813
5 KYAING TONG 0.129 0.824 0.953 1.463 1.935 3.398 -1.334 -1.111 -2.445
6 TARCHILEIK 7.558 33.445 41.003 8.174 38.786 46.960 -0.616 -5.341 -5.957
7 MYAWADDY 36.195 441.297 477.492 31.886 468.075 499.961 4.309 -26.778 -22.469
8 KAWTHAUNG 51.769 38.019 89.788 24.153 30.251 54.404 27.616 7.768 35.384
9 MYEIK 82.800 38.092 120.892 83.493 20.410 103.903 -0.693 17.682 16.989
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.718 0.267 2.985 9.027 0.285 9.312 -6.309 -0.018 -6.327
11 MAWTAUNG 2.020 1.128 3.148 1.075 0.320 1.395 0.945 0.808 1.753
12 MESE 0.091 0.223 0.314       0.091 0.223 0.314
13 SITTWE 5.580 0.045 5.625 2.156 0.172 2.328 3.424 -0.127 3.297
14 MAUNG DAW 5.269   5.269 3.268 0.026 3.294 2.001 -0.026 1.975
15 TAMU 15.351 2.405 17.756 30.374 9.238 39.612 -15.023 -6.833 -21.856
16 RHI 13.835 5.341 19.176 12.243 5.630 17.873 1.592 -0.289 1.303
  TOTAL 2441.317 1547.579 3988.896 2645.442 1582.739 4228.181 -204.125 -35.160 -239.285

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages