ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 27-10-2017 ) ( 1-4-2016  TO 27-10-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 1910.454 958.552 2869.006 2124.350 974.944 3099.294 -213.896 -16.392 -230.288
2 LWEJEL 95.257 8.736 103.993 77.399 10.358 87.757 17.858 -1.622 16.236
3 CHIN SHWEHAW 266.191 33.125 299.316 313.491 38.364 351.855 -47.300 -5.239 -52.539
4 KANPITETEE 38.876 20.129 59.005 32.602 24.464 57.066 6.274 -4.335 1.939
5 KYAING TONG 0.130 0.852 0.982 1.463 1.948 3.411 -1.333 -1.096 -2.429
6 TARCHILEIK 7.731 34.701 42.432 8.236 39.738 47.974 -0.505 -5.037 -5.542
7 MYAWADDY 36.856 460.740 497.596 33.432 485.381 518.813 3.424 -24.641 -21.217
8 KAWTHAUNG 55.428 38.425 93.853 25.366 31.417 56.783 30.062 7.008 37.070
9 MYEIK 84.573 39.250 123.823 86.245 21.674 107.919 -1.672 17.576 15.904
10 NABULAE
/HTEE KHEE
2.779 0.271 3.050 9.071 0.299 9.370 -6.292 -0.028 -6.320
11 MAWTAUNG 2.202 1.207 3.409 1.096 0.333 1.429 1.106 0.874 1.980
12 MESE 0.105 0.230 0.335       0.105 0.230 0.335
13 SITTWE 6.386 0.048 6.434 2.174 0.172 2.346 4.212 -0.124 4.088
14 MAUNG DAW 5.434   5.434 3.465 0.026 3.491 1.969 -0.026 1.943
15 TAMU 15.690 2.430 18.120 31.373 9.334 40.707 -15.683 -6.904 -22.587
16 RHI 14.064 5.580 19.644 12.675 5.823 18.498 1.389 -0.243 1.146
  TOTAL 2542.156 1604.276 4146.432 2762.438 1644.275 4406.713 -220.282 -39.999 -260.281

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages