ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 21-4-2017 ) ( 1-4-2016  TO 21-4-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 101.675 76.590 178.265 65.385 39.089 104.474 36.290 37.501 73.791
2 LWEJEL 14.328 0.610 14.938 7.659 0.699 8.358 6.669 -0.089 6.580
3 CHIN SHWEHAW 12.244 1.159 13.403 17.502 1.581 19.083 -5.258 -0.422 -5.680
4 KANPITETEE 11.730 1.868 13.598 5.688 2.034 7.722 6.042 -0.166 5.876
5 KYAING TONG   0.112 0.112 0.128 0.219 0.347 -0.128 -0.107 -0.235
6 TARCHILEIK 0.386 2.630 3.016 0.275 2.133 2.408 0.111 0.497 0.608
7 MYAWADDY 2.275 32.214 34.489 1.448 16.123 17.571 0.827 16.091 16.918
8 KAWTHAUNG 7.548 3.030 10.578 2.568 3.046 5.614 4.980 -0.016 4.964
9 MYEIK 6.715 3.667 10.382 6.479 1.627 8.106 0.236 2.040 2.276
10 NABULAE
/HTEE KHEE
0.176 0.010 0.186 0.104 0.014 0.118 0.072 -0.004 0.068
11 MAWTAUNG 0.134 0.102 0.236 0.014 0.008 0.022 0.120 0.094 0.214
12 MESE   0.025 0.025         0.025 0.025
13 SITTWE 0.038 0.007 0.045 0.190   0.190 -0.152 0.007 -0.145
14 MAUNG DAW 0.416   0.416 0.169   0.169 0.247   0.247
15 TAMU 0.631 0.191 0.822 1.652 1.885 3.537 -1.021 -1.694 -2.715
16 RHI 1.596 1.111 2.707 0.958 0.512 1.470 0.638 0.599 1.237
  TOTAL 159.892 123.326 283.218 110.219 68.970 179.189 49.673 54.356 104.029

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages