ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2017  TO 19-5-2017 ) ( 1-4-2016  TO 19-5-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 371.445 232.994 604.439 388.090 152.504 540.594 -16.645 80.490 63.845
2 LWEJEL 34.253 2.229 36.482 16.520 2.585 19.105 17.733 -0.356 17.377
3 CHIN SHWEHAW 51.367 6.015 57.382 61.148 7.381 68.529 -9.781 -1.366 -11.147
4 KANPITETEE 20.659 5.719 26.378 12.343 7.508 19.851 8.316 -1.789 6.527
5 KYAING TONG 0.005 0.227 0.232 0.423 0.449 0.872 -0.418 -0.222 -0.640
6 TARCHILEIK 2.089 8.546 10.635 1.692 8.918 10.610 0.397 -0.372 0.025
7 MYAWADDY 7.732 90.911 98.643 6.302 77.855 84.157 1.430 13.056 14.486
8 KAWTHAUNG 11.786 8.496 20.282 8.421 8.120 16.541 3.365 0.376 3.741
9 MYEIK 16.519 8.826 25.345 16.127 4.596 20.723 0.392 4.230 4.622
10 NABULAE
/HTEE KHEE
0.897 0.024 0.921 2.203 0.024 2.227 -1.306   -1.306
11 MAWTAUNG 0.337 0.266 0.603 0.203 0.055 0.258 0.134 0.211 0.345
12 MESE 0.036 0.090 0.126       0.036 0.090 0.126
13 SITTWE 0.476 0.014 0.490 0.305 0.166 0.471 0.171 -0.152 0.019
14 MAUNG DAW 1.337   1.337 0.514 0.005 0.519 0.823 -0.005 0.818
15 TAMU 2.827 0.619 3.446 5.305 4.693 9.998 -2.478 -4.074 -6.552
16 RHI 3.527 2.542 6.069 2.717 1.278 3.995 0.810 1.264 2.074
  TOTAL 525.292 367.518 892.810 522.313 276.137 798.450 2.979 91.381 94.360

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

 

Pages