ကာလတူ နယ်စခန်းများအလိုက် ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်၊ ကုန်သွယ်မှုအခြေအနေများအား ယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်တင်ပြခြင်း

USD In Mill:
NO STATION ( 1-4-2016  TO 6-1-2017 ) ( 1-4-2015  TO 6-1-2016 ) INCREASE/DECREASE
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
EXPORT IMPORT TRADE
VOLUME
1 MUSE 2476.542 1228.335 3704.877 2823.812 1240.660 4064.472 -347.270 -12.325 -359.595
2 LWEJEL 121.060 12.685 133.745 47.389 9.263 56.652 73.671 3.422 77.093
3 CHIN SHWEHAW 398.504 43.438 441.942 221.887 43.081 264.968 176.617 0.357 176.974
4 KANPITETEE 39.547 29.976 69.523 14.083 55.704 69.787 25.464 -25.728 -0.264
5 KYAING TONG 1.529 2.182 3.711 5.378 6.299 11.677 -3.849 -4.117 -7.966
6 TARCHILEIK 11.482 45.377 56.859 8.514 44.467 52.981 2.968 0.910 3.878
7 MYAWADDY 42.546 637.885 680.431 29.287 512.220 541.507 13.259 125.665 138.924
8 KAWTHAUNG 39.459 45.199 84.658 30.455 61.864 92.319 9.004 -16.665 -7.661
9 MYEIK 114.858 31.945 146.803 106.962 22.631 129.593 7.896 9.314 17.210
10 NABULAE
/HTEE KHEE
9.965 0.407 10.372 0.587 11.018 11.605 9.378 -10.611 -1.233
11 MAWTAUNG 1.568 0.630 2.198 0.307 2.013 2.320 1.261 -1.383 -0.122
12 MESE 0.122 0.058 0.180       0.122 0.058 0.180
13 SITTWE 3.275 0.178 3.453 4.111 0.764 4.875 -0.836 -0.586 -1.422
14 MAUNG DAW 3.889 0.027 3.916 3.773 0.072 3.845 0.116 -0.045 0.071
15 TAMU 33.407 9.565 42.972 24.542 8.080 32.622 8.865 1.485 10.350
16 RHI 17.883 8.344 26.227 13.789 3.733 17.522 4.094 4.611 8.705
  TOTAL 3315.636 2096.231 5411.867 3334.876 2021.869 5356.745 -19.240 74.362 55.122

Source: Customs

COMPARISON BETWEEN EXPORT/IMPORT TRADE IN THE SAME YEAR AND THE PAST

COMPARISON OF EXPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

COMPARISON OF IMPORT FOR NORMAL AND BORDER IN THE SAME YEAR

Pages