အျပည္ျပည္/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

      (က) ကုန္စည္ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားဌာနစု

 (၁)  WTO ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံFocal ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၂)  ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕ရွိ WTO ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ျမန္မာအဖြဲ႕ရံုးႏွင့္ ဆက္သြယ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၃)   WTO ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေအာက္ေဖၚျပပါ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

      သြယ္ဝိုက္ေသာ္လည္းေကာင္းသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို ညွိႏႈိင္းပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း-

      (ကက) Agreement on Agruculture

      (ခ ခ )  Agreement on Sanitary and Phyto-sanitary Measures

      (ဂ ဂ )  Agreement on Textiles and Clothing

      (ဃဃ) Agreement on Technical Barriers to Trade

      (င င )  Agreement on Anti- dumping

      (စ စ )  Agreement on Pre-shipment Inspection

      (ဆဆ) Agreement on Import Licensing Procedures

      (ဇ ဇ )  Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

 (၄)  ကုန္စည္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 (၅)  ကုန္စည္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အစီရင္ခံစာ၊ ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္္မ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္မႈရႈ ေထာင့္မွ

       ေလ့လာသံုးသပ္အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း ၊ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳစုျပန္ၾကားျခင္း။

 (၆)  သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 

(ခ)  WTO ဆိုင္ရာ Notification ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ အျခားသေဘာတူညီခ်က္မ်ားဌာနစု

  (၁)  WTO ဆိုင္ရာ Notification မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

  (၂)   ဝန္ေဆာင္မႈ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ကိစၥရပ္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း။

   (၃)  WTO ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေအာက္ေဖၚျပပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

         သြယ္ဝိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလုိ ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း-

      (ကက)  Agreement on Trade Related Investment Measures

      (ခ ခ )   Agreement   on Customs Valuation

     (ဂ ဂ )   Agreement on Rules of Origin

     (ဃဃ) Agreement on Dispute Settlement Mechanism

 (၄)   ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕ (WTO)၏ ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဆန္းစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ Follow-up Action မ်ားအား

       အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း၊Trade Policy Review (TPR) လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍  တာဝန္ယူႀကီး ၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၅)   Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တုိက္ရိုက္ေသာ္  

      လည္းေကာင္း၊သြယ္ဝိုက္ေသာ္လည္းသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ လိုအပ္သလို ညွိႏႈိင္း ေပါင္းစပ္ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၆)   ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၇)   ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာ အစီရင္ခံစာ၊ ေလ့လာခ်က္ႏွင့္ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ ကုန္သြယ္မႈရႈေထာင့္မွ

        ေလ့လာသံုးသပ္ အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း၊သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳစုျပန္ၾကားျခင္း။

(၈)   ကုန္သြယ္မႈလ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႔ေစေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ မူဝါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္ည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ေသာ သေဘာထား

        မွတ္ခ်က္မ်ား ေတာင္းခံလာပါက တာဝန္ခံေလ့လာသံုးသပ္တင္ျပျခင္း။

(၉)   Reference Centre လုပ္ငန္းမ်ားအားတာဝန္ယူႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း

       ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 

(ဂ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈအကူအညီဆိုင္ရာဌာနစု

  (၁)  ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာအကူအညီေပးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအား တာဝန္ခံ

      ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အစည္းအေဝးပြဲမ်ား၊ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း

      ေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 (၂)  Enhanced Integrated Framework (EIF) လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္၍ တာဝန္ခံ

       ဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၃)   စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Aid for Trade လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၄)   စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Trade Sector Working လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 (၅)  စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Aid Coordination အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရဌာနမ်ား ျပည္ပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

      မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

 (၆)  အျခားအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကတိကဝတ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၇)   အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၈)   အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကုန္သြယ္မႈရႈေထာင့္မွ ေလ့လာအႀကံျပဳတင္ျပျခင္း၊ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳစုျပန္ၾကားျခင္း။

(၉)  အဆိုပါ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၁၀)  သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

       (၁၁)  ဌာနခြဲ၏ ဝန္ထမ္းကိစၥရပ္မ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပရန္အတြက္ အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေရး၊ ေငြေၾကးသံုးစြဲခြင့္

              ရရွိေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

Subscribe to အျပည္ျပည္/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား