မူဝါဒ/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား

                                                                      ကုန္သြယ္မႈမူဝါဒဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

ကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ေရးဌာနစု

           ( ၁ )   ကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား ေလ့လာ၍ ျပဳစုတင္ျပျခင္း။

          ( ၂ )   ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ အိမ္နီး ခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏မူဝါဒေျပာင္းလဲမွုမ်ား ေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပျခင္း။

          ( ၃ )   မိမိဝန္ႀကီးဌာန၏ ဥပေဒ၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေလ့လာျခင္း၊ One Stop Services ဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားဌာနမ်ား၏ ကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာ ဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားေလ့လာျခင္း၊ ညႇိႏွိုင္းရန္လိုအပ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားသုံးသပ္ တင္ျပျခင္း။

          ( ၄ )   ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ ဌာနသို႔ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း၊ အတည္ျပဳျပဌာန္း ထုတ္ျပန္နိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာအထက္ဌာနသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း။

          ( ၅ )   အၿပီးသတ္ေရးဆြဲၿပီး မူဝါဒမ်ားအား အတည္ျပဳျပဌာန္းနိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာ အထက္ဌာနသို႔ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမွေရးဆြဲၿပီး မူဝါဒမ်ားအေပၚ အျပည့္အဝ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

          ( ၇ )   ကုန္သြယ္မွုမူဝါဒမ်ားအေပၚ မူတည္၍လိုအပ္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆြဲနိုင္ ေရးတင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း။

          ( ၈ )   နယ္စခန္းအသီးသီးႏွင့္ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဌာနမ်ားမွ မူဝါဒမ်ား၊  လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္မွုရွိ/မရွိ စိစစ္ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

          ( ၉ )   ကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာအဟန္႔အတားမ်ား ေျဖေလ်ာ့ရန္ႏွင့္ ဖယ္ရွားရန္ အထက္ဌာနသို႔ တင္ျပျခင္းကို တာဝန္ခံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

          (၁၀)   ကုန္သြယ္မွုမူဝါဒအေပၚ နိုင္ငံတကာႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမွုရွိၿပီး ေခတ္ႏွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေပါင္းစပ္တင္ျပေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း။

          (၁၁)   လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းေသာ အဆိုမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ ေျဖၾကားရန္အခ်က္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းေသာ အဆို မ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖၾကားခ်က္အေပၚ ကတိကဝတ္ျဖစ္ေပၚသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမွု၊ တိုးတက္မွုအေျခအေနအား လည္း ေကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနခြဲမ်ားမွ ေပးပို႔လာသည့္ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားအား စုစည္း၍ ဝန္ႀကီး႐ုံးသို႔ တင္ျပနိုင္ရန္ မူၾကမ္းျပဳစုျခင္း။

          (၁၂)   အျခားဝန္ႀကီးဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းခံလာျခင္းအား ေလ့လာသုံးသပ္ ျခင္း၊ မိမိဌာနခြဲ အသီးသီး၏ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား စုစည္းျပဳစု ျပန္ၾကားျခင္း။

          (၁၃)   ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပလာသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္အေျခအေနမ်ား ညႇိႏွိုင္းသုံးသပ္တင္ျပျခင္း။

          (၁၄)   EICC အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ တင္ျပျခင္း။

          (၁၅)   နယ္စခန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရ အစီအစဥ္ျဖင့္ အခြန္ (၃%) ေကာက္ခံတင္သြင္းမွုမ်ားအား စာရင္းရယူျခင္း၊ တိုက္ဆိုင္စိစစ္ျခင္း၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးသို႔ တင္ျပျခင္း။

 

ကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္ ကုစားမွုအစီအမံမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဌာနစု

( ၁ )   ဝန္ႀကီးဌာနအတြက္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းနိုင္ေရးအတြက္ အျခား အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား၏ ဥပေဒမ်ား ေလ့လာျခင္း၊ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း၊ ဥပေဒ ၾကမ္း ေရးဆြဲေရးစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ မူၾကမ္းမ်ား ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း၊ ျပဌာန္းၿပီးေသာ ဥပေဒမ်ားအား  ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႐ုတ္သိမ္းသည့္ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း။

( ၂ )   အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ ဥပေဒေရးထုံး ေရးနည္းမ်ား ႏွင့္ ညီညြတ္ေစရန္ စိစစ္၍ အႀကံျပဳတင္ျပျခင္း။

( ၃ )   ကုန္သြယ္မွုဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား၊ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ေပးပို႔လာေသာ နားလည္မွုစာခၽြန္လႊာမ်ားအေပၚသေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပန္ၾကားနိုင္ရန္ျပဳစုတင္ျပျခင္း။

( ၄ )   အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ား တက္ ေရာက္ျခင္း။

( ၅ )   မိမိဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာဌာနမ်ားမွ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို Internet Website မ်ားမွ ရွာေဖြစုေဆာင္း ျခင္း။

( ၆ )   ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကုစားမွုအစီအမံမ်ား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ညႊန္ၾကား ခ်က္မ်ားျပဳစုျခင္းႏွင့္ အစီအမံမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တင္ျပျခင္း။

( ၇ )   ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကုစားမွုအစီအမံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူအား အသိ ပညာေပးျခင္း၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ထိခိုက္နစ္နာမွုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ တင္ျပျခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးမွုမ်ားအား သတင္း ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ WTO သို႔ တင္ျပနိုင္ေရး ျပင္ဆင္ျခင္း။

( ၈ )   ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာကုစားမွုအစီအမံ(၃)ခုအား ေလ့လာသုံးသပ္တင္ျပျခင္း။

( ၉ )   အကာအကြယ္ေပးမွုဥပေဒ (Safeguard Law)အား ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၊ မူၾကမ္း ကူညီေရးဆြဲေပးပို႔ေသာ UNESCAP ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းခံျခင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ စီစဥ္ျခင္း၊ ဌာနတြင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္၍ မူၾကမ္း အား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဆက္စပ္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမွု မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း။

(၁၀)    စီးကရက္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာတင္ျပျခင္း၊ ျပည္တြင္း စီးကရက္ထုတ္လုပ္သူ မ်ားထံမွ တင္ျပစာမ်ားအေပၚ သုံးသပ္တင္ျပျခင္း။

(၁၁)    ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးမွ နိုင္ငံတကာႏွင့္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပန္ၾကားျခင္း။

(၁၂)    ဝန္ႀကီးဌာနအတြင္းမွ မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ျပဳစု တင္ျပျခင္း။

(၁၃)    ADB ႏွင့္ ေဆြးေႏြးထားသည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ နည္းပညာအကူအညီရရွိေရး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၁၄)    ကုန္သြယ္မွုမူဝါဒဌာနခြဲမွ ဦးစီးျပဳလုပ္သည့္ အရက္ဝိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

(၁၅)    ျပင္ပဌာနမ်ားမွ ျပဳလုပ္ေသာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွ ရလဒ္မ်ားအရ ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း။

ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္ဌာနစု

   (၁)   ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊သက္တမ္းတိုး ျခင္း၊ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မိတၱဴမွန္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို

          ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

   (၂)   စီးပြားေရးအက်ိုးေဆာင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊သက္တမ္းတိုး ျခင္း၊ျပင္ဆင္ျခင္း၊ မိတၱဴမွန္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကို

          ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္လစဉ္ (၂) ပတ္တစ္ျကိမ္ ဝန္ျကီးဌာန စီမံခန့္ခြဲေရးေကာ္မတီသို့ အမွာစာ ျပဳစုေပးပို့ျခင္း။

   (၃)   အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္းဆိုင္ (Duty Free Shop) ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းမ်ားကိုစိစစ္ျခင္း၊အဖြဲ့ဝင္ဝန္ျကီးဌာနမ်ားသို့

            သေဘာထား မွတ္ခ်က္ေတာင္းခံျခင္း၊ EICC တြင္ တင္ျပျခင္း၊ Online စနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးျခင္း။

   (၄)   Consignment စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကားအေရာင္းစင္တာ/ အေရာင္းျပခန္းမ်ား ဖြင္လွစ္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊သက္တမ္းတိုးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊

           ပယ္ဖ်က္ ျခင္း ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း။

   (၅)   Consignment စနစ္ျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ကား အေရာင္းစင္တာ/ အေရာင္းျပခန္းမ်ား ဖြင္လွစ္ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလာပါက စိစစ္လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

          လိုအပ္ပါက ေျမျပင္စစ္အဖြဲ့မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးနိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

   (၆)   ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊ စီးပြားေရး အက်ိုးေဆာင္မွတ္ပံုတင္ျခင္း၊အေကာက္ခြန္လြတ္အေရာင္း ဆိုင္(Duty Free Shop)

          ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလာျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ေျကး၊ သက္တမ္းတိုး ေျကး၊ဒဏ္ေျကးနွင့္ ျပင္ဆင္ေျကးမ်ား ေပးသြင္း

          ထားျခင္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ ခ်ုပ္ရံုးမွ ပထမ (၆) လ နွင့္ ဒုတိယ(၆)လအတြက္စစ္ေဆး ခံနိုင္ ရန္စာရင္းမ်ားလစဉ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

   (၇)   အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားအား EICC သို့တင္ျပျခင္းဝန္ျကီး ဌာန စီမံခန့္ခြဲမႈေကာ္မတီ သို့ အမွာစာျဖင့္ျပဳစုတင္ျပျခင္း။

   (၈)   အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ား၏ စာရင္းဇယားမ်ားအားစီမံကိန္း နွင့္စာရင္းအင္းဌာနခြဲသို့ မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ား အပတ္စဉ္၊

          လစဉ္နွင့္ ဘ႑ာနွစ္ ပထမ (၆) လ၊ ဒုတိယ(၆)လ နွင့္ နွစ္ခ်ဳပ္ စာရင္းမ်ားျပဳစု၍ ေပးပို့ျခင္း။

 

 

 

 

        

 

 

 

Subscribe to မူဝါဒ/တာဝန္ဝတၱရားမ်ား