ပညာေပး/လႈပ္ရွားမႈမ်ား

                                                                 အင္ၾကင္းေက်ာက္မ်ား ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ တင္ပို႔လာ

အင္ႀကင္းေက်ာက္ Wood Fossil ( Ingjin Stone ) ဆိုသည္မွာ သစ္ပင္မ်ား၏ ေက်ာက္ၿဖစ္ရုပ္ႀကြင္းမွ ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ေက်ာက္အမ်ိုဳးအစားၿဖစ္သည္။ အင္ႀကင္းေက်ာက္မ်ားကို ၿမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္း ပုဂံ၊ ပခုကၠဴ၊ နတ္ေမာက္ႏွင့္ ႏြားထိုးႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ထြက္ရွိၿပီး ႏြားထိုးႀကီးမွထြက္ေသာအင္ႀကင္းေက်ာက္မွာ အေကာင္းဆံုး ၿဖစ္ေႀကာင္းသိရွိရသည္။ ေၿမႀကီးအတြင္းမွတူးေဖၚရရွိေသာ အင္ႀကင္းေက်ာက္မ်ားကို လိုအပ္သည္မ်ားၿပဳၿပင္မြမ္းမံ ၿပီးေနာက္ ပို႔ကုန္အမယ္ တစ္မ်ိဳး အၿဖစ္ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ သဘာဝအေလ်ာက္ၿဖစ္ေပၚေနေသာ အင္ႀကင္းေက်ာက္ မ်ား၏ အေရာင္အေသြးမွာရႊန္းစိုလွပၿပီး ေနအိမ္၊ ဟိုတယ္ အေဆာက္ အဦးမ်ား တြင္ အလွဆင္ပစၥည္းအၿဖစ္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးၿပဳလ်က္ရွိသည္။ အင္ႀကင္းေက်ာက္မ်ားကို class အဆင့္အတန္းအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၿပီး သတၱဳတြင္း ဝန္ႀကီးဌာန၏ ေထာက္ခံခ်က္ၿဖင့္ခြင့္ၿပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ အင္ႀကင္းေက်ာက္မ်ားကို မူဆယ္ နယ္စပ္စခန္းမွ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႕ အမ်ားဆံုးတင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းမွ မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ အင္ၾကင္းေက်ာက္ကုိ ပုိ႔ကုန္အမယ္ ကုန္စည္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ (၇) တန္ ေက်ာ္ခန္႔၊ တန္ဘိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ မေလးရွား ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။ ဆက္လက္တင္ပုိ႔ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ အင္ၾကင္းေက်ာက္ အေခ်ာထည္ ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကုိျပန္လည္ေခၚယူကာ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကုိင္ခန္႔ထားေပး၍ လုပ္ကုိင္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေဒသတစ္ခုထုတ္ကုန္တစ္မ်ိဳးႏွင့္ ျပည့္အက်ိဳးအတြက္ အင္ၾကင္းေက်ာက္က တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ဆင္းရဲမြဲေတ မႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေပးကာ ေက်းလက္ေနျပည္သူတုိ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အား တဖက္တလမ္းမွ ဝင္ေငြရွာေဖြေပးေၾကာင္း သတင္း ေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္။

                                                                                                                                    ထြန္းျမင့္ထြန္း(ပုိ႕ကုန္)

သဘာ၀ပင္လယ္ျပင္မွ အမ်ားဆုံးရရွိေသာ ပုစြန္မ်ားမွာ ရရွိမႈနည္းပါးလာ၍ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြ မ်ားစြာရရွိရန္ အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရထြက္ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီဖြဲ႔စည္းသြား ရန္ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္းကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီ တည္ေထာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ "ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအေပၚ အေကာင္းဆုံးျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တင္ပုိ႔ႏုိင္သည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားရန္္ အေျခခံအေနျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းရဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေရငန္၊ ေရခ်ဳိပုစြန္ ေမြးျမဴေရး က႑ေတြ မွာ အားထားလုပ္ကုိင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးက႑တြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဧကေပါင္း ၂၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး တစ္သိန္း ေက်ာ္မွာသမား႐ုိးက်၊ မိရုိးဖလားအတုိင္းသာလုပ္ကုိင္ေနၾကၿပီး၊ သိပၸံနည္းက်အတုိင္းလုပ္ကုိင္ၾကသည္မွာ ဧကေသာင္း ဂဏန္းေက်ာ္ခန္႔သာရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။ျပည္ပသုိ႔ ပုစြန္မ်ားတင္ပုိ႔ရာတြင္ သဘာ၀ ပင္လယ္ျပင္ မွ ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သယံဇာတမ်ားမွာ ဆုတ္ယုတ္လာေနေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ပုစြန္ေမြးျမဴေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာလည္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း သိရွိရသည္။ "အမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီဖြဲ ့စည္းပါက အရင္းအႏွီးနွင့္ နည္းပညာ မ်ားလုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္က ႏိုင္ငံတကာမွာ အျခားႏုိင္ငံေတြထက္ ယွဥ္ၿပဳိင္ၿပီးေတာ့ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ လုပ္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ စက္႐ုံေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ႏုိင္ဖုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံျခား၀င္ေငြ ရရွိရန္အတြက္ ေရထြက္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈမွာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာသန္း ၆၆၀ ရရွိရန္လ်ာထားေသာ္လည္း ယခု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအထိ ေရထြက္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ ပို႔မႈအတြက္ ရရွိေငြမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၇.၂၂၈ သန္းသာ ရရွိေသးသည္ဟု ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန၏စာရင္းမ်ား အရသိရသည္။

ယခု ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ျပည္ပသုိ႔ Normal Trade ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပုိ႔မႈ မက္ထရစ္တန္ေပါင္း ၁၂၉၄၆၅ ဒသမ ၅၂၂ သာ တင္ပို႔ႏုိင္ခဲ့ၿပီး Border Trade တင္ပုိ႔မႈမွာ မက္ထရစ္တန္ေပါင္း ၁၃၉၈၂၈ ဒသမ ၀၂၆ တင္ပုိ႔ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရၿပီး ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပုိ႔မႈ မက္ထရစ္တန္ စုစုေပါင္း ၂၆၉၂၉၃ ဒသမ ၅၄၈ တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေရထြက္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈမွာ ဒီႏွစ္က Normal Trade ထက္ Border Trade က မက္ထရစ္တန္ တင္ပုိ႔မႈ ပုိမ်ားေနတာ ေတြ႔ရတယ္။လက္ရွိ ျပည္ပတင္ပုိ႔မႈ မွတ္တမ္းမွာ ငါးရွဥ့္က ပံုမွန္ျဖစ္ျပီး၂၀၁၃ မွာ ေရထြက္ပစၥည္းတင္ပုိ႔မႈ ဟာ ပုိမုိတုိးတက္လာႏုိင္မည္ဟု ျမန္မာနုိင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွခန္႕မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ျပည္ပတင္ပုိ႔ရာတြင္ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငါးသေလာက္၊ ပုစြန္ေျခာက္၊ ငါးမုတ္၊ တုိက္ဂါးပုစြန္၊ ကဏန္း၊ ငါးရွဥ့္တုိ႔ကုိ အဓိကထား တင္ပို႔ၿပီး အျခားေရထြက္ ကုန္မ်ားကုိလည္း တင္ပုိ႔မႈ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွေရထြက္ပစၥည္း၀ယ္ယူသည့္ ထိပ္တန္း ၁၀ႏုိင္ငံမွာ တ႐ုတ္၊ထုိင္း၊စင္ကာပူ၊ကူ၀ိတ္၊မေလးရွား၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၊ ဂ်ပန္၊ ယူေအအီး၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ယူေက အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ဖြဲ႔စည္းျပီး စုစည္းထားေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ႕၊ခတ္မီနည္းပညာတို႔ျဖင္႔ ေပါင္းစပ္ျပီး ငါး၊ပုစြန္ေမြးျမဴထုတ္လုပ္ တင္ပို႔လာ ႏိုင္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရထြက္ပစၥည္း တင္ပို႔ႏိုင္မႈႏွင္႔ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ဖူလံုေရးအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳ ႏိုင္ေတာ႕မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

 ျမင့္ျမင့္ေအး (ပို ့ကုန္)

အရည္အေသြးျမင့္ ျမန္မာ့ရာဘာတင္ပို႔မႈ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္သည့္ ေျမႏွင့္ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ၾကြယ္၀သည့္အျပင္ သမမွ်တသည့္ ရာသီဥတု အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ျပီး ၊ အဓိကလယ္ယာထြက္ကုန္အမယ္ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည့္ ရာဘာကိုလည္း ၁၈၇၆ ခုႏွစ္မွစတင္စိုက္ပ်ိဳးကာတစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ပိုိမိုစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိပါသည္။ ရာဘာအား ထိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔တြင္ အမ်ားဆံုးစိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိျပီး၊ ရာဘာတုႏွင့္ သဘာ၀ရာဘာဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိကာ ရာဘာအရည္အေသြးအလိုက္အဆင့္ (၅) ဆင့္သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပည္ပ၀င္ေငြရရွိေရးအတြက္ ရာဘာစိမ္းအား တင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ရွိရာ ပင္လယ္ေရေၾကာင္း မွ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၄၆၆၀၀ ေက်ာ္၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၃၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္ ( ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ) တြင္ တန္ခ်ိန္ ၂၂၀၀၀ ေက်ာ္ တင္ပို႔ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ယခင္က RSS (1) , RSS (3) , RSS (5) , MSR (20) , MSR (50) ႏွင့္ Crepe Rubber မ်ားကိုသာ တင္ပို႔ လ်က္ရွိရာမွ လက္ရွိ္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ RSS (2) အဆင့္ႏွင့္ညီမွ်သည့္ MSR (TSR) (10) ကိုစတင္တင္ပို႔လ်က္ ရွိေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ယခင္က MSR (TSR) 20 အဆင့္ရွိ Crepe Rubber ကိ္ုသာ စက္ရံုမ်ားမွ ထုတ္လုပ္ ႏုိင္ခဲ့ျပီး၊ ယခုအခါ MSR (TSR) 10 အဆင့္ရာဘာကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္ကာ ျပည္ပသို႔ စတင္တင္ပို႔ေရာင္းခ် ႏုိင္ရန္ ကုန္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတြင္ ပို႔ကုန္လိုင္စင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္စီးပြားေရးျပန္လည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ခန္႔မွန္း လ်က္ရွိၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကမၻာ့ရာဘာ၀ယ္လိုအား အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာထြက္ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရာဘာ၀ယ္လိုအား ျမင့္မားလာမည္ဟု ခန႔္မွန္းလာၾကပါသည္။ ၀ယ္လိုအားျမင့္မားလာသည္ႏွင့္အမွ် ေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ျမင့္တက္လာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ရာဘာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ ကမၻာ့အရည္အေသြး အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အရည္အေသြးျမင့္ ရာဘာမ်ားအား ပိုမိုထုတ္လုပ္ျပီး ေစ်းကြက္ပိုမိုရရွိေရး ေဆာင္ရြက္သြားႏုိင္ပါရန္ သတင္းေကာင္းပါး တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ စႏၵာထြန္း (ပို႔ကုန္)

ပီနန္အိတ္အေဟာင္းေလးကိုလြယ္ လ်ွာထိုးဦးထုပ္အေဟာင္းေလးကို ခပ္ငိုက္ငိုက္ေဆာင္းထားၿပီး ခပ္ႏြမ္းႏြမ္း အဝတ္အစားတို႔ၿဖင့္ သူတို႔အမ်ားစုမွာဤသို႔တည္း။ သူတို႔ကိုအမ်ားအားၿဖင့္ျမန္မာျပည္ရွိ ၿမဳိ႕ / ရြာမ်ား၏ လမ္းေပၚ၊ လမ္းႀကားအမွိဳက္ပံုမ်ားတြင္ေတြ႔ရတတ္သည္။သူတို႔က ပလတ္စတစ္အစမ်ားႏွင့္ ပုလင္းအေဟာင္းမ်ားကို လိုက္လံေကာက္ယူ၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းၿပဳေနႀကသူမ်ားၿဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ေၿပာပံုဆိုပံု၊ ေနပံုထိုင္ပံုႏွင့္ သူတို႔အေႀကာင္း တစ္စြန္းတစ္စႀကားေတာ့ သူတို့ကို အဆုိးျမင္ဝါဒ ( သုိ႔ ) မေကာင္းျမင္စိတ္ထားႏွင့္ စိတ္ထဲတြင္ အထင္ေသးမိခဲ့သည္။

               မဟာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ လိုင္းကားၿဖင့္ေန႔စဥ္ရံုးတက္ခဲ့ရာတြင္ တစ္ေန႔သ၌ ၿပဴတင္းေပါက္ေဘးထိုင္ေနသူခရီးသည္တစ္ဦးမွာ ကြမ္းယာ ကိုတၿမံဳ႕ၿမံဳ႕ဝါးေနရင္းက ႏႈတ္ခမ္းတြင္ ေပက်ံေနေသာ ကြမ္းတံေတြးမ်ားကုိ လွ်ာျဖင့္သပ္ကာ ကြမ္းတံေတြးကို ကားအၿပင္သို႔ ၿပြတ္ကနဲေထြးထုတ္လိုက္သည္။ ကြမ္းတံေတြးမ်ားသည္ ကားလမ္းမေပၚႏွင့္ကားေဘး နံရံမ်ားကို စြန္းေပညစ္ပတ္သြား မည္မွာအမွန္ပင္။ ထုိ႔ေနာက္ ကြမ္းယာထုတ္သည့္ ပလတ္စတစ္အိတ္ေလးကို အၿပင္သို႔လႊင့္ပစ္လိုက္ရာ ပလတ္ စတစ္ အိတ္ေလးသည္ ေလထဲ ဝဲပ်ံကာေလႏွင္ရာ လြင့္ပါသြားသည္။ မ်ားမႀကာမီ အစ္မႀကီးတစ္ဦးက စားႁကြင္းစားက်န္ ပလတ္စတစ္ ထုပ္အား ၿပဴတင္းေပါက္မွ အျပင္သုိ႔ လႊင့္ပစ္လိုက္ ျပန္၏။ အမႈိက္ထုပ္ေလးသည္ လမ္းေဘးတြင္အမွိဳက္လွည္း ေနေသာ စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္းအေဒၚႀကီးနံေဘးသို႔ ဘုတ္ကနဲက်သြားသည္။ အေဒၚႀကီး၏မ်က္လံုးအစံုသည္ သိန္းငွက္ တို႔၏ မ်က္လံုးအစံုအလား ေစြ႕ကနဲတစ္ခ်က္ ႀကည့္လိုက္ၿပီး ခပ္ၿပင္းၿပင္း မ်က္ေစာင္းတစ္ခ်က္ကို ကားေပၚသို႔ ပစ္တင္လိုက္သည္။ ႏွဳတ္မွပြစိပြစိ နဲ႔ မေက်နပ္ေသာ အမူအရာက မ်က္ နွာေပၚတြင္  ေပၚလြင္ေနသည္။ သူမ ဘာေၿပာ ေနမည္ကို မႀကားရေပမယ့္ သိေနသည္။ “စည္းကမ္းမရွိ ေပါက္လႊတ္ ပဲစားေတြ” စသျဖင့္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႔သေနမည္ သာျဖစ္ေပမည္။ ထို႔ေနာက္အေဒၚႀကီးသည္ အမိွဳက္ထုပ္ကေလးကို တာဝန္၀တၱရား ေက်ပြန္စြာျဖင့္ ေကာက္ကာ အမွဳိက္ပုံးထဲသို႔ ထည့္လိုက္ပါေတာ့သည္။

            ထုိထုိဤဤ ျမင္ကြင္းမ်ားေႀကာင့္ အတိတ္၏အရိပ္မ်က္ဝန္းထဲတြင္ ပလတ္စတစ္ေကာက္ေနေသာ သူတို႔၏ ပံုရိပ္ေလးေတြ ေပၚလာၿပီး ယေန႔ကမၻာႀကီးကုိ စိန္ေခၚၿခိမ္းေျခာက္ လာေသာ ပလတ္စတစ္၏အႏၱရာယ္မ်ားကုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသိတရားျဖင့္ သမာအာဇီ၀က်စြာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳေနၾကသူမ်ား ပါတကားဟု အေကာင္းျမင္ ၀ါဒျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးဆုိင္ရာ သူရဲေကာင္းကေလးမ်ားဟု ရင္ထဲက မွတ္တမ္း တင္ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာျပဳေနမိသည္။

         ပလတ္စတစ္တို႔၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားကေၿပာမဆံုးေပါင္၊ေတာသံုးေတာင္ဆိုသလို ပလတ္စတစ္ႏွင့္ ၿပဳလုပ္ထား ေသာ ပစၥည္းမ်ားသည္ ေဆြးေၿမ႕ရန္ႏွစ္ေပါင္းအနည္းဆုံး (၃၀)ခန္႔ ႀကာၿမင့္တတ္သည္ဟုသိရွိရၿပီး ပလတ္စတစ္တြင္ ပါေသာ ဓါတုပစၥည္းတို႔က အပူႏွင့္ထိေတြ႔ေသာအခါ ဓာတုအဆိပ္အၿဖစ္ေပ်ာ္ဝင္ၿပီး လူကို ေရာဂါျဖစ္ေစသလုိ မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးပါကလည္း ထြက္ရွိလာေသာအခိုးအေငြ႔တုိ႔က ေလထုညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစကာ လူကုိဒုကၡေပးတတ္သည္။ စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္ေသာပလတ္စတစ္ပစၥည္းတုိ႔က ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္း မႈကိုျဖစ္ေစ ကာ ေရစီးေျမာင္းမ်ားပိတ္၍ ၿမိဳ႕မ်ားေပၚတြင္ ေရလွ်ံျခင္း၊ သစ္ပင္ပန္းပင္မ်ားစုိက္ပ်ိဳးရာတြင္ ရွင္သန္ေပါက္ေရာက္မွဳအားနည္းျခင္းတို႔ကုိ ျဖစ္ေပၚ ေစသည္။ ပလတ္စတစ္ ဆုိးက်ိဳး မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္ဆံုးသိရွိရသည့္သတင္းတခုမွာ ျမန္မာ့ရုိးရာ အေၾကာ္မုန္႔ မ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ဆီကုိအေၾကာ္ခံေစရန္ႏွင့္ ေၾကာ္ၿပီးသားအေၾကာ္မ်ား တာရွည္ အထား ခံေစရန္၊အေၾကာ္၏ အရည္ အေသြးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ႀကြရြမႈပုိမုိေကာင္းမြန္ေစရန္ ပလတ္စတစ္ ေတြကုိ ဆီထဲထည့္ ေၾကာ္ၿပီး အသံုးျပဳေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုပညာေပးမႈကုိ ရုပ္ျမင္သံႀကား၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ထည့္ သြင္း ပညာေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း လုိက္နာမႈအားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ပလတ္စတစ္ စြန္႔ပစၥည္းမ်ားေလွ်ာ့ခ်ကာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳရန္ ပလတ္စတစ္ အသံုးျပဳၿခင္းႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ လူတုိင္းလုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းလမ္  ( ၅ ) မ်ိဳး မွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္ -

(၁) Reduce ( အသံုးျပဳမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း )

(၂) Reuse ( အမႈိက္အျဖစ္စြန္႔ပစ္ျခင္းမရွိဘဲျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္း )

(၃) Recycle ( ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္အသံုးျပဳၿပီး အသစ္ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း )

(၄) Reject ( အသံုးျပဳရန္ မလုိအပ္ပါက သံုးစြဲဖုိ႔ျငင္းပယ္ျခင္း )

(၅) Return ( သံုးၿပီးအိတ္ခြံမ်ားအား စုစည္းထားၿပီး ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ေနရာသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ရန္ )

           ပလတ္စတစ္ပစၥည္းတုိ႔မွာ အေရာင္အေသြးအရြယ္အစားစံုလင္၍ ေပါ့ပါးခုိင္ခန္႔ၿပီး သယ္ယူသိမ္းဆည္းရ လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးမႈကုိခံုမင္ျမတ္ႏုိးတတ္ေသာ လူတုိ႔၏သည္းေျခႀကိဳက္ ပစၥည္းတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေန ေလသည္။ ပလတ္စတစ္ႏွင့္ၿပဳလုပ္ေသာပစၥည္းတုိ႔မွာ ပလတ္စတစ္ႀကိဳးမွစ၍ စက္မႈကုန္ပစၥည္း၊ လူသုံးကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအထိ တြင္က်ယ္စြာထုတ္လုပ္သံုးစြဲေနႀကၿပီၿဖစ္သည္။ မသံုးလည္းခက္၊ သံုးလည္းခက္တဲ့ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းတုိ႔ကုိ မသိသူေက်ာ္သြား၊ သိသူေဖာ္စားဆုိသလုိ နည္းပညာ ႁကြယ္ ဝေသာႏုိင္ငံတုိ႔က Recycle ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ၿပီး တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အသံုးျပဳၿပီးစြန္႔ပစ္ ပလတ္စတစ္ ပစၥည္းမ်ားကုိ နုိင္ငံတကာသုိ႔ ပို႔ကုန္အမယ္တစ္မ်ိဳးအၿဖစ္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေနသည္။ ပလတ္စတစ္ပစၥည္းတင္ပုိ႔မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တြင္ ခန္႔မွန္းတန္ဘိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၃၀၀၀၀ ခန္႔၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းတန္ဘိုး ေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၈၀၀၀၀ ခန္႔ကုိ တရုတ္၊ စကၤာပူ၊ ႀသစေႀတးလ်၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ကိုရီးယား၊ ထုိင္းႏွင့္ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား နိုင္ငံမ်ား သုိ႔ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရေပသည္။

           ယေန႔ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသစ္သည္ ျပည္သူကုိ ဗဟုိုျပဳ၍ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီသုိ႔ ဦးတည္ ခ်ီတက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာ                ‌  ‌ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္အတူ ကမၻာ လွည့္ခရီးသည္တုိ႔က ဝင္လာမစဲ တသဲသဲႏွင့္ရွိေနၿပီး မၾကာမီ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးအား အိမ္ရွင္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္အတန္းမွီစြာ က်င္းပျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အလယ္တြင္ ျမန္မာေဟ့ဆုိၿပီး ေႁကြးေၾကာ္ဝင့္ႁကြားႏုိင္ေအာင္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွ အေတြးသစ္အျမင္သစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤတြင္မသံုးတတ္လွ်င္ေဘး၊ သံုးတတ္လွ်င္ေဆးဆုိသကဲ့သုိ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးေစမႈကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ ပလတ္စတစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၏ အႏၱရာယ္ကုိ ျပည္သူမ်ား ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုးကပါ ကုိယ္စီတာဝန္ျဖင့္ အသိတရားလက္ကုိင္ထားကာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လုိေပသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာေသာ ပလတ္စတစ္အႏၱရာယ္ကုိ ျပည္သူမ်ားအား အသိ ပညာေပးသလုိ လက္လုပ္လက္စား တစ္ဝမ္းတစ္ခါးႏွင့္ ဘဝကုိ ရပ္တည္ လႈပ္ရွားရုန္း ကန္ေနၾကရရွာေသာ ပလတ္စတစ္ေကာက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳေနၾကသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသူရဲေကာင္းမ်ား အား လုိအပ္သည္မ်ားကုိ အားေပးကူ ညီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ပတ္၀န္းက်င္သည္လည္း သစ္လြင္ စိမ္းစုိလွပကာ ၊ ပလတ္စတစ္ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းလည္းတုိးတက္လာၿပီး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးတက္ လာေစသည့္ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလုိက္ရပါသည္။

                                                                                                                                                      (ထြန္းျမင့္ထြန္း)

                                                                                                                                                            ပုိ႕ကုန္

Pages

Subscribe to ပညာေပး/လႈပ္ရွားမႈမ်ား