စီမံ/တာ၀န္၀တၱရားမ်ား

စီမံေရးရာဌာနခြဲ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား

  ၁။     ဝန္ထမ္းအရည္အခ်င္းစစ္ စာေမးပြဲက်င္းပေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

  ၂။     ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခန္႔ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအုပ္စုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ႏႈတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ပခြင့္ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

  ၃။     ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔တံဆိပ္ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

  ၄။     ၀န္ထမ္းကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ http://ebis.moc.local တြင္ထည့္သြင္းေရး ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

  ၅။     ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ဖြဲ႔စည္းပံုအင္အားစာရင္းႏွင့္ အမည္စာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း။

  ၆။     ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ လစဥ္လူအင္အားစာရင္းႏွင့္ လစာစရိတ္မ်ား ထုတ္ပစ္ ၊ ထုတ္ပယ္ ၀န္ထမ္းအမည္စာရင္းမ်ား ေပးပို႔ရျခင္း။

  ၇။     အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း အေျခအေနျပဳစုျခင္းႏွင့္ လူအင္အားက႑အလိုက္ အင္အားစာရင္းမ်ား ျပဳစု ေပးပို႔ျခင္း။

  ၈။     ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၊ ခန္႔ျပီး ၊ လစ္လပ္အင္အားစာရင္းေပးပို႔ျခင္း။

  ၉။     စီမံေရးရာဌာနခြဲ၏ လစဥ္ထုတ္ လစာမ်ား ေရးဆြဲျခင္း ၊ စိစစ္ျခင္း ၊ ျခားနားလစာမ်ား ၊ ပ်မ္းမွ်လစာမ်ား ၊ ေနာက္ဆက္တြဲလစာ စိစစ္ေရးဆြဲျခင္း။

၁၀။     ေျပာင္းေရႊ႔၀န္ထမ္မ်ား ၊ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးထုတ္လစာ လက္မွတ္မ်ား ေရးဆြဲစိစစ္ ျခင္း၊ ပုတ္ျပတ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာမ်ား ၊ ခရီးစရိတ္မ်ား ေရးဆြဲစိစစ္ျခင္း။

၁၁။     စီမံေရးရာဌာနခြဲအတြက္ အသံုးစရိတ္ခြင့္ျပဳေငြမ်ား အျမဲတမ္းႀကိဳတင္ေငြကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၂။     သံုးလပတ္အလုိက္ ရန္ပံုေငြခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေခါင္းစဥ္လႊဲေျပာင္းသံုးစြဲေရး ၊ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္း (သာမန္ အသံုးစရိတ္) ေရးဆြဲျခင္း၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား၏ လစဥ္လစာေငြမ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ ေငြစုေငြေခ်းကိစၥ မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၃။     အျခားဌာနမ်ားအတြက္ လစဥ္ထုတ္လစာႏွင့္ စရိတ္ေငြေတာင္းခံလႊာ၊ ေနာက္ဆက္တြဲလစာ၊ ျခားနားလစာ၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားစိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း။

၁၄။     ဖ်က္သိမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ရရန္ေႀကြးက်န္ကိစၥမ်ားအတြက္ တရားမ ေၾကာင္းအရ အေရးယူေရး၊ ဆံုးရႈံးမႈ အတြက္စာရင္းပယ္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၅။     ဌာနဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ျခင္း၊ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း၊ ရံုးအမိန္႔ထုတ္ျပန္ျခင္း။

၁၆။     ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႏွစ္ျပည့္၊ သက္ျပည့္၊ နာမက်န္းမိသားစုပင္စင္ကိစၥမ်ား အမိန္႔ထုတ္ျခင္း၊ ပင္စင္လစာခံစား ရန္ပင္စင္ဦးစီးဌာနသို႔ အမႈတြဲေပးပို႔ျခင္း။

၁၇။     ယခင္ကုန္သြယ္ေရးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ႏွစ္လြန္ပင္စင္လစာမ်ား ထုတ္ယူခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ မိသားစုပင္စင္ခံစားခြင့္ မ်ားစိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၁၈။     ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတစ္ခုလံုး၏ ႏွစ္တိုးအမိန္႔စာထုတ္ေပးျခင္း၊ လုပ္သက္ဆက္စပ္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းလစဥ္ေငြစုေဆာင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၉။     ဝန္ထမ္းမ်ား ခြင့္ခံစားျခင္းမ်ား၊ Service Book ႏွင့္ Personal File မ်ားစစ္ေဆးျခင္း။

၂၀။     ၀န္ႀကီးဌာနလုပ္ငန္းစဥ္ ၊ လႈပ္ရွားမႈအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးထံ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ဂါရ၀ျပဳေတြ႔ဆံုမွတ္တမ္းမ်ား ၊ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ ရုပ္ျမင္ ဗီြဒီယိုရိုက္ကူးျခင္း၊ သတင္းႏွင့္သတင္းစာမ်ားတြင္ သတင္းထည့္သြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၁။     ဗဟိုသက္သာ(အတြင္းေရးမွဴးရံုးအဖြဲ႔ဆိုင္ရာ) ကိစၥမ်ား ၊ ၀န္ႀကီးရံုးႏွင့္ ဦးစီးသက္သာ (အတြင္းေရးမွဴးရံုး အဖြဲ႔) ဆိုင္ရာကိစၥ ၊ အငွားယာဥ္လုပ္ငန္း ႀကီးႀကပ္မႈေကာ္မတီဥကၠဌသို႔ တင္ျပသည့္လုပ္ငန္းႏွင့္ အသံုး စရိတ္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၂။     ဦးစီးသက္သာမွ က်ခံအသံုးစရိတ္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမွ တင္ျပအသံုးစရိတ္မ်ား၊ စီမံခ်က္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြစိစစ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးႏွင့္စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာန သက္သာေထာက္ပံ့မႈစာရင္း လစဥ္ ဗဟုိသက္သာသို႔ အမွာစာျပဳစု တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၃။     ဦးစီးသက္သာ လစဥ္ပညာသင္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းစရိတ္ ၊ ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ စာရင္းျပဳစု ခြင့္ျပဳမိန္႔ ေတာင္းခံ၍ ခြဲေ၀ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ ၀န္ထမ္းသက္သာ ႀကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေငြမ်ား စနစ္တက် ေကာက္ခံျခင္း၊ သက္ဆိုင္ရာသို့ ေပးသြင္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ေလးလပတ္၊ အားကစား ဆုေပးပြဲ ကိစၥ၊ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ျခင္းကိစၥမ်ား စီစဥ္က်င္းပရျခင္း။

၂၄။     ဗဟိုသက္သာမွက်ခံဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ျခင္း၊ တာ၀န္ယူက်င္းပျခင္း၊ လုပ္ငန္းစာရင္းစစ္ အစီရင္ခံစာမ်ား စိစစ္ျခင္း၊ အမွာစာတင္ျပျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၅။     ဗဟုိသက္သာအားကစားအသံုးစရိတ္ က်ခံႏိုင္ေရး၊ လ်ာထားေရး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၆။     ရန္ကုန္ရွိ ဌာနပိုင္အေဆာက္အဦ ငွားရမ္းျခင္း၊ ၀င္ေငြရရွိေအာင္ စီစဥ္ျခင္း၊ ငွားရမ္းခေငြစာရင္းျပဳစုျခင္း။ ဌာနပုိင္အေဆာက္အဦႏွင့္ အိုးအိမ္ဦးစီးဌာနပိုင္ အိမ္မ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေနရာခ်ထားျခင္း။ ဌာန ပိုင္အေဆာက္အဦအတြက္ အခြန္အခႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခေပးေခ်ရန္ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၇။     ႏိုင္ငံပိုင္အေဆာက္အဦလႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံေရး၊ ေရာင္းခ်ေရးကိစၥ၊ အက်ဳိးတူအိမ္ရာ စီမံကိန္းကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေျမယာကြက္မ်ား ရရွိေရးႏွင့္ ေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ေရး ကိစၥေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၈။     ၀န္ထမ္းအိမ္ရာအသစ္မ်ားႏွင့္ ရံုးသစ္၊ ရံုးခြဲမ်ားလက္ခံျခင္း၊ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေနရာခ် ထားျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးထားရွိမႈ ၀န္ထမ္းေရးရာေကာ္မတီသို႔ စာရင္းျပဳစုတင္ျပျခင္း။

၂၉။     ေငြလံုးေငြရင္းဇယား၊ ပံုေသပိုင္ပစၥည္းစာရင္းျဖည့္သြင္းျခင္း၊ စိစစ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္သံုးစြဲခြင့္၊ ပစၥည္း ထုတ္သြင္းလယ္ဂ်ာစာရင္း၊ လစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈစာရင္း၊ ေလးလပတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏို္င္မႈ စာရင္းျပဳစုျခင္း။

၃၀။     ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးဦးစီးဌာနမွ စာရင္းပယ္ဖ်က္အမႈတြဲအား ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပ ရျခင္းႏွင့္ Cabinet သို့ အတည္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းရံုးရွိ တယ္လီဖုန္း စာရင္းမ်ားျပဳစုထားရွိျခင္း၊ မီတာခက်သင့္ေငြ၊ အခြန္အခကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃၁။     ဌာနခြဲအားလံုးအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားစကၠဴ၊ ရံုးသံုးစာေရးကိရိယာႏွင့္ မိတၱဴကူးစက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ ေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား ဌာနခြဲအလိုက္ စာရင္းေတာင္းခံ၍ ပစၥည္း၀ယ္ယူမႈစိစစ္ေရးေကာ္မတီ၊ ဗဟိုစီမံခန္႔ခြဲမႈအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔သို႔ တင္ျပ၍ ပစၥည္း၀ယ္ယူျဖန္႔ေဝေပးရျခင္း၊ ပစၥည္းလယ္ဂ်ာျဖည့္သြင္း ေပးရျခင္း။

၃၂။     မိမိ၀န္ႀကီးဌာနမွ ျပင္ပဌာနမ်ားသို႔ ေပးပို႔ေသာ ထြက္စာမ်ားကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာန၏ စာလဲလွယ္သည့္ ဌာနစိတ္သို႔ေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ မိမိဌာနသို႔ ေရာက္ရွိေသာ ၀င္စာမ်ား အားသက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ ျဖန္႔ေ၀ျခင္း။

၃၃။     အေဆာက္အဦ၊ အိမ္ရာ၊ အေဆာင္မ်ား ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃၄။     စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမႀကီးႏွင့္နားေနေဆာင္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ ရံုးသံုးစက္ကိရိယာ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရံုးပရ၀ုဏ္ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေခၽြတာ သံုးစြဲေရးေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ေရမိလႅာကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရံုးလုံၿခံဳေရးအတြက္ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္း ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ မီေဘးလံုျခံဳေရး စီမံခ်က္စီမံေရးဆြဲျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ရံုး၏ေျမေအာက္ ေရတြင္းထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေရတင္ေမာ္တာမ်ားျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၃၅။     ယာဥ္ျပင္ဆင္မႈ အသံုးစရိတ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိေသာ အသံုးစရိတ္မ်ားကို လုပ္ထံုး လုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မွတ္ပံုတင္စာရင္းေရးသြင္းျခင္း၊ လအလိုက္ မွတ္ပံုတင္သက္တမ္းတိုး ရမည့္ယာဥ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရက္အတြင္း သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ယာဥ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္မ်ား ၊ အခြန္အခစာအုပ္မ်ား စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စက္သံုးဆီမ်ား အခ်ိန္မီထုတ္ယူ ရရွိေရးႏွင့္ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းထားရွိမႈႏွင့္ စက္သံုးဆီစာရင္းမ်ား ျပဳစုျခင္း။

၃၆။     ေန႔စဥ္စက္သံုးဆီသံုးစြဲမႈစာရင္းမ်ားအား စနစ္တက်ျပဳစုျခင္းႏွင့္ ယာဥ္ရာဇ၀င္စာလုပ္ (Log Book) တြင္ မွတ္တမ္းေရးသြင္းျခင္း၊ ECC သို႔တင္ျပမည့္ကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း။

စီမံေရးနွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာနခြဲ၏ တာ၀န္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

စီမံေရးနွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာနခြဲ၏ လက္ေအာက္တြင္ ၀န္ထမ္းစီမံေရးရာနွင့္ေလ့က်င့္ေရးဌာနစု၊ အေထြေထြစီမံေရးရာနွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနစု ဟူ၍ ဌာနစု(၂)ခု ခြဲထားပါသည္။

၀န္ထမ္းစီမံေရးရာႏွင့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနစုသည္ ကုန္သြယ္ေရးညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ ဖဲြဲ႕စည္းပံု ေရးဆြဲျပဳစုျခင္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အမည္စာရင္းမ်ား ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားျပဳစုျခင္း၊ Ebis တြင္ ထည့္သြင္းေရးႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လစဥ္လူအင္အားစာရင္းႏွင့္ လစာစရိတ္မ်ားျပဳစုေပးပို႕ျခင္း၊ ၀န္ထမ္း အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ က်င္းပေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ခန္႕ထားျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမွင့္ျခင္း၊ ၀န္ထမ္းအုပ္စုေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္း၊ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း၊ ႏႈတ္ထြက္ျခင္း၊ ျပည္ပခြင့္ကိစၥရပ္ မ်ား၊ ျပည္သူ႕၀န္ထမ္းဆိုင္ရာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕တံဆိပ္ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေနာက္ဆက္တြဲလစာ ျခားနားလစာႏွစ္တိုးမ်ား၊ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားကို စိစစ္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏွစ္လြန္ ပင္စင္၊ မိသားစုပင္စင္မ်ားအား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားခြင့္ခံစားျခင္းမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားခရီး သြားလာခြင့္ (MO) ထုတ္ေပးျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပသင္တန္းေစလႊတ္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္ မ်ား၊ ရံုးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား၊ ပို့ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆုိင္ရာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနလုပ္ငန္းစဥ္လႈပ္ရွားမႈအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဂါရ၀ျပဳ ေတြ႕ဆံုပြဲမွတ္တမ္း၊ ျပည္တြင္းခရီးစဥ္ ရုပ္ျမင္၊ ဗြီဒီယိုရုိက္ကူးျခင္းမ်ားကို သတင္းစာမ်ားတြင္ သတင္းထည့္သြင္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

အေထြေထြစီမံေရးရာႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဌာနစုသည္ နုိင္ငံေတာ္ပိုင္ အေဆာက္အဦလႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံေရး၊ ေရာင္းခ်ေရးအက်ိဳးတူအိမ္ရာစီမံကိန္းကိစၥရပ္မ်ား ဌာနပုိင္အေဆာက္အဦမ်ားအတြက္ အခြန္အခ ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးခေပးေခ်ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဌာနပုိင္အေဆာက္အဦငွားရမ္းျခင္း၊ ငွားရမ္းခ၀င္ေငြ စာရင္းျပဳစုျခင္း၊ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားေနရာခ်ထားျခင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္တြင္ ေျမကြက္ရရွိေရး၊ ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးထားရွိမႈစာရင္းျပဳစုတင္ျပျခင္း၊ ေငြလံုးေငြရင္း ပံုေသပုိင္ပစၥည္းစာရင္းမ်ားစိစစ္ျခင္း၊ လစဥ္ေလးလပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈစာရင္းျပဳစုျခင္း၊ စာရင္း ပယ္ဖ်က္အမႈတြဲမ်ားအား ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဌာနသို႕ တင္ျပျခင္းႏွင့္ Cabinet သို႕ အတည္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းရံုးရွိ ဖုန္းစာရင္းမ်ားျပဳစုျခင္းႏွင့္ မီတာခ၊ အခြန္အခကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဌာနခြဲအားလံုး အသံုးျပဳရန္ရံုးသံုးစာေရးကိရိယာမ်ား ၀ယ္ယူျဖန္႕ျဖဴးေပးျခင္း၊ ဌာနႀကီးတစ္ခု လံုး၏ ၀င္စာ/ထြက္စာမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားသို႕ ေပးပို႕ျဖန္႕ေပးျခင္း၊ ရံုး၊ အိမ္ရာ၊ အေဆာင္မ်ား ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ အခမ္းအနားျပင္ဆင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ မီးေဘးလံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ ေရးဆြဲျခင္း၊ လံုျခံဳေရးစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ လံုျခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မွတ္ပံုတင္သက္တိုးကိစၥ၊ ယာဥ္ႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္မ်ား၊ အခြန္အခစာအုပ္မ်ား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ စက္သံုးဆီမ်ား အခ်ိန္မီထုတ္ယူရရွိေရးႏွင့္ စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းထားရွိျခင္း၊ စက္သံုးဆီစာရင္း မ်ားအားျပဳစု၍ ျပန္တမ္းမ်ားေပးပို႕ျခင္း၊ ယာဥ္ျပင္ဆင္မႈအသံုးစရိတ္မ်ားအား စနစ္တက် ျပဳစုတင္ျပျခင္း၊ ရံုး ပရ၀ဏ္စိမ္းလန္းစိုေျပေရးႏွင့္ ျပင္ဆင္ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

Administration and Training Department’s Responsibilities

Administration and Training Department is divided into two groups such as administration and training division and general administration and motor trans port division.

Administration & Training Division’s responsibilities are setting up the organization structure of   Directorate of Trade, collecting the biography of the government staffs, supervising on putting at ebis, combining and sending the list of the staffs and monthly payment bill, holding the examination for oversea training and promotion matters, shifting and resigning the staffs within the ministry, implementing the civil sew ant honorable certificate, permitting the request bill, proceeding the pension and leaves matters,   is swing the movement order, handling the oversea and domestic training including export, import regulation one, training on office works, taking the photos and video of the activities of the ministry such as the courtesy call and senior official meeting.

General Administration and Motor Transport Division responsibilities are handing over the State-Owned Buildings , Collecting the electric bills and the hiring fees of the building owned by the Ministry, implementing the allocation of the real-estate, monitoring of the fixed assets, reporting the quarterly meeting, submitting the cancelled affairs to the relevant department and requesting to get the confirmation from the cabinet, distributing of the office paper and stationary, delivering letters to the concerned department, maintaining the office building, housing and hostle, preparing the ceremony, planning the strategy of security , supervising the security guard, arranging the motor vehicle matters such as registration and taking out the petroleum, filing the petroleum list and sending the report and motor car maintenance charges , managing the campus and surroundings to be green and beautiful.

Subscribe to စီမံ/တာ၀န္၀တၱရားမ်ား