(က) နိုင်ငံခြားသားအပြည့်အဝဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီ(၄၈)ခု

Tue, 09/13/2022 - 10:00 -- eiprdep
စဉ် ကုမ္ပဏီအမည် လက်လီ/
လက်ကား
ရောင်းချ/ ဖြန့်ဖြူးမည့်
ကုန်ပစ္စည်း အုပ်စုစာရင်း
မှတ်ပုံတင်
အမှတ်နှင့်ခွင့်ပြု
သည့်ရက်စွဲ
ပသကနံပါတ်
နှင့် သက်တမ်း
ပသက၌
မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်
ပြီး/မပြီး
MYCARE Unicharm Co.,Ltd. လက်ကား Baby Diapers,Adult Diapers, Sanitary, Napkins, Sanitary Panty-Liner, Baby Wet-Tissue, Mask, Cosmetic Puffs  W-0001/2018
(26-9-2018) to
(25-9-2023)
148910359
(4-2-2025)
-
OTSUKA MYANMAR Co.,Ltd လက်ကား Pocari Sweat အချိုရည်အမျိုးမျိုး W-0003/2018
(26-11-2018) to
(25-11-2023)
  107887334
(15-01-2024)
ပြီး
DKSH (MYANMAR) LIMITED. လက်လီ/
လက်ကား
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း များ၊ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ဆေးနှင့် ဆေးပစ္စည်း၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့် တိရစ္ဆာန် ဆေးဝါးများ၊ စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသုံးဓာတု ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်
ပစ္စည်းမျိုးမျိုး၊
WR-0002/2019
(25-2-2019) to
(24-2-2024)
117125467
(04-10-2023 )
ပြီး
TOYOTA TSUSHO MYANMAR CO.,LTD လက်ကား စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ပစ္စည်း၏ အသုံးအဆောင်
ပစ္စည်းများ (ကုန်စည်သယ်ရန် ခင်းပြားများ
(Pallets)နှင့်ကုန်စည်ထားရှိသည့်သံဖရိန်စင်များ (Rack)နှင့် Personal Product Equipments)၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ယန္တရားတို့၏ အပိုပစ္စည်းများ၊ ယင်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး(၃ တန်နှင့် အောက် တိုယိုတာကုန်မယာဉ်များ (Forklift) အပါအဝင်)၊ မော်တော် ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများနှင့် ယန္တရားများ ၏ အပိုပစ္စည်းများ (တာယာများ (Tyres) အပါအဝင်၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်တိရစ္ဆာန် ဆေးဝါးများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း များ(စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ အပါအဝင်)၊ စက်မှုကုန်ထုတ် လုပ်ငန်းသုံး ဓာတုပစ္စည်းများ၊ မျိုးစေ့၊ စိုက်ပျိုး
ရေးသွင်းအားစုများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများ၊ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများ။
 W-0005/2019
(5-3-2019) to
(4-3-2024)
118738438
(4-3-2024)
ပြီး
UNILEVER (MYANMAR) LIMITED လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ  W-0007/2019
(8-4-2019) to
(7-4-2024)
189094906
(12-12-2020)
ပြီး
ADM MYANMAR COMPANY LIMITED လက်ကား တိရစ္ဆာန်အစာ၊ ဖြည့်စွက်စာ၊ စားသောက်ကုန် ပစ္စည်းများ( ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ)  W-0009/2019
(17-5-2019) to
(16-5-2024)
  109891797
(12-8-2024)
ပြီး
SUZUKI (MYANMAR) MOTOR COMPANY
LIMITED
လက်ကား မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ် အပိုပစ္စည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ   W-0010/2019
(27-5-2019) to
(26-5-2024)
  193260039
(6-2-2023)
ပြီး
MEGA LIFESCIENCES LTD လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ၊ အလှကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆေးဝါးနှင့် ဆေးကိရိယာပစ္စည်းများ  W-0011/2019
(31-5-2019) to
(30-5-2024)
  142097044
(4-7-2024)
ပြီး
NTT MYANMAR CO.,LTD လက်ကား ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ  W-0012/2019
(3-6-2019) to
(2-6-2024)
118634616
(30/08/2025)
ပြီး
၁၀ GC MARKETING SOLUTIONS MYANMAR
CO.,LTD
လက်ကား   ပလစ်စတစ်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ၊  W-0013/2019
(24-6-2019) to
(23-6-2024)
100781417
(24-7-2024)
ပြီး
၁၁ MYANMAR ARYSTA LIFESCIENCE CO.,LTD လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ (စိုက်ပျိုးရေးသုံးဆေးအမျိုးမျိုး)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
W-0015/2019
(11-7-2019) to
(10-7-2024)
147696817
(31-8-2020)
ပြီး
၁၂ GOLD EMPEROR (MYANMAR) CO.,LTD လက်လီ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်
ကိရိယာများ
 R - 0004/2019
(22-7-2019) to
(21-7-2024)
  119928001
(28-7-2024)
ပြီး
၁၃ VALFERT CO.,LTD  လက်ကား  စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ (ဓာတ်မြေသြဇာ၊ မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး)၊ ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
W-0039/2019
(2.10.2019) to
(1.10.2024)
  101261557
(14-11-2022 )
-
၁၄ FRONTIIR CO.,LTD လက်လီ/
လက်ကား
IT နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ WR-0007/2019
(8.8.2019) to
(7.8.2024)
  103689295
(26-2-2023)
-
၁၅ ARO COMMERCIAL CO.,LTD လက်လီ/
လက်ကား
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ(အဝတ်အထည်၊ နာရီ၊
အလှကုန်ပစ္စည်းများအပါအဝင်)၊ စားသောက်
ကုန်ပစ္စည်းများ (လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်း
များ၊ ရေထွက်ကုန်ပစ္စည်း များ၊ တိရစ္ဆာန်
ထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ အသင့်စားသုံးနိုင်သည့်
စားသောက်ကုန်များ၊ အချိုရည်အမျိုးမျိုး၊
ပြည်တွင်းတွင်ထုတ်လုပ်သောယမကာများ၊ အိမ်သုံးကုန်ပစ္စည်းများ(ကြွေထည်၊ မြေထည်၊
ဖန်နှင့်ဖန်ထည် ပစ္စည်းများအပါအဝင်)၊ မီးဖို
ချောင်သုံးပစ္စည်းများ၊ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ၊
ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်
တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ၊ စာရေးကိရိယာများ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းများ၊ အားကစားပစ္စည်းများ၊ ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ(ကင်မရာ၊ ဖုန်းအပါ
အဝင်)၊ အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်
ပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး
 WR-0009/2019 
(15-8-2019) to
(14-8-2024)
102936000
(25-12-2023)
ပြီး
      ပစ္စည်းများနှင့်ကိရိယာများ၊ စက်မှုကုန်ထုတ်
လုပ်ငန်းသုံးဓာတုပစ္စည်းများ၊ မျိုးစေ့၊ စိုက်ပျိုး
ရေးသွင်းအားစုများနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများ၊  စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၊ စက်ဘီးအမျိုးမျိုး၊ 
     
၁၆ YARA MYANMAR LIMITED လက်ကား ဓာတ်မြေသြဇာအမျိုးမျိုး
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
 W-0020/2019
 (20-8-2019) to
(19-8-2024)
  106569967
(19-6-2024)
-
၁၇ ADVANSIA AGROSCIENCE CO.,LTD လက်ကား မျိုးစေ့နှင့် စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W - 0022 / 2019
 (20-8-2019) to
(19-8-2024)
  105799284
(10-10-2023)
-
၁၈ FRESENIUS MEDICAL CARE MYANMAR
CO.,LTD
လက်ကား ဆေးရုံသုံးကိရိယာများ၊ (ကျောက်ကပ်သွေးသန့်စင်စက်၊ ကျောက်ကပ်သွေးသန့်စင်ရာတွင်အသုံးပြုသော ရေသန့်စက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W - 0021/2019
 (20-8-2019) to
(19-8-2024)
110290063
(27-1-2024)
ပြီး
၁၉ NIPPON PAINT (MYANMAR) CO., LIMIED လက်ကား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ(အိမ်
သုတ်ဆေးနှင့် အိမ်သုတ်ဆေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W-0026 /2019
 (27-8-2019) to
(26-8-2024)
117934594
(19-1-2022)
-
၂၀ EAST-WEST SEED (MYANMAR) CO.,LTD လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသုံးမျိုးစေ့များ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W-0028/2019
 (30-8-2019) to
(29-8-2024)
  105284578
(15-11-2020)
-
၂၁ QCD TECHNOLOGY (MYANMAR) CO.,LTD လက်လီ/
လက်ကား
ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ(Apple products ဖြစ်သော iPhone ၊ iPad များ)    WR-0014/2019
 (3-9-2019) to
(2-9-2024)
  112275940
(23-5-2023 )
-
၂၂ UMW ENGINEERING SERVICES LIMITED  လက်ကား မော်တော်ယာဉ်အပိုပစ္စည်းများနှင့် ယန္တရားများ၏ အပိုပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး    W-0029 / 2019
 (3-9-2019) to
(2-9-2024)
  188835783
(27-3-2024)
ပြီး
၂၃ SIKA MYANMAR LIMITED  လက်ကား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W-0030 / 2019
 (4-9-2019) to
(3-9-2024)
105207336
(14-9-2024)
-
၂၄ ZAGRO MYANMAR LIMITED  လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ(ဓာတ်မြေသြဇာ၊
မျိုးစေ့၊ ပိုးသတ်ဆေး)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W-0034 / 2019
 (17-9-2019) to
(16-9-2024)
  100055910
(16-10-2023 )
-
၂၅ TCPMM PRIVATE LIMITED  လက်ကား စားသောက်ကုန်နှင့်အချိုရည်အမျိုးမျိုး    W-0036 / 2019
 (1-10-2019) to
(30-9-2024)
  107852107
(27-11-2024)
ပြီး
၂၆ BTL MEDICAL TECHNOLOGIES LTD.   လက်ကား ​ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းကိရိယာများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
   W-0037 / 2019
 (2-10-2019) to
(1-10-2024)
  109542261
(21-1-2024 )
-
၂၇ LIMAGRAIN MYANMAR CO., LIMITED  လက်ကား ပြောင်းမျိုးစေ့ (စပ်မျိုး)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
W-0035/2019
(2.10.2.19) to
(1.10.2024)
  104770622
(9-10-2023)
-
၂၈ BEIERSDORF (MYANMAR)  LIMITED လက်ကား ​ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ W - 0040/2019
(7-10-2019) to
(6-10-2024)
  119141176
(30-7-2024)
ပြီး
၂၉ ARVIS CROPSCIENCE COMPANY LIMITED.  လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသုံးပိုးသတ်ဆေးများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
W-0041/2019
(10.10.2019)
to (9.10.2024)
  113753528
(11-3-2025)
ပြီး
၃၀ GREEN WEST MYANMAR CO.,LTD လက်ကား စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ(ဓာတ်မြေသြဇာ)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
W-0046/2019
(19.11.2019)
to (18.11.2024)
111723850
(26-4-2022)
-
၃၁ NESTLE MYANMAR (TRADING) LIMITED.  လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ W-0047/2019
(22.11.2019)
to (21.11.2024)
  119938651 
(18-12-2024)
ပြီး
၃၂ KINGTAI MYANMAR CO.,LTD လက်ကား လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသုံး ပိုးသတ်ဆေး
နှင့် ဓာတ်မြေဩဇာများ
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
W-0048/2019
(2.12.2019)
to (1.12.2024)
  103907705
(19-7-2021)
-
၃၃ LS-GAON CABLE MYANMAR COMPANY LIMITED.  လက်ကား ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် ကိရိယာများ W-0050/2019
(13.12.2019) to
(12.12.2024)
  114660183
(5-9-2022)
-
၃၄ KDDI MYANMAR CO.,LTD လက်ကား ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ (ကင်မရာ၊ ဖုန်းအပါ အဝင်) အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂပစ္စည်းများ W-0051/2020
(9.1.2020) to
(8.1.2025)
  194730381
(18-2-2025)
ပြီး
၃၅ CHAROEN POKPHAND PRODUCE MYANMAR CO.,LTD လက်လီ/
လက်ကား
စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများ (ပေါင်းသတ်ဆေး)
(အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၂၃/၂၀၁၉အရခွင့်ပြု)
WR-0019/2020
(5.2.2020) to
(4.2.2025)
195602492
(23-1-2022)
ပြီး
၃၆ Colgate-Palmolive (Myanmar) Ltd.  လက်ကား လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများ W-0053/2020
(24.2.2020) to
(23.2.2025)
  114755656
(28-5-2024)
-
၃၇ ZTE MYANMAR CO., LTD. လက်ကား ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းများ
(ကင်မရာ၊ ဖုန်းအပါအဝင်)
W-0059/2020
(26-6-2020) to
(25-6-2025)
 140692336
(9-9-2024)
-
၃၈ MOON PRINCESS CO., LTD. လက်လီ/
လက်ကား
မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး WR-0027/2020
(10-8-2020) to
(9-8-2025)
172845215
(12-9-2020)
ပြီး
၃၉ MYANMAR JARDINE SCHINDLER CO., LTD. လက်ကား စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး W-0060/2020
(11-8-2020) to
(10-8-2025)
195737134
(26-5-2024)
-
၄၀ SMC (Myanmar) Co., Ltd. လက်ကား စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး W-0061/2020
(17-8-2020) to
(16-8-2025)
123760107
(23-9-2025)
ပြီး
၄၁ GOLDEN ASIA FOOD MYANMAR CO., LTD. လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ W-0063/2020
(25-8-2020) to
(24-8-2025)
124999995
(6-9-2025)
ပြီး
၄၂ CUMMINS DKSH (MYANMAR) LTD. လက်ကား စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းသုံး ဓာတုပစ္စည်းများ၊ စက်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး W-0064/2020
(8-9-2020) to
(7-9-2025)
103328721
(23-2-2025)
-
၄၃ Scoular Myanmar Co., Ltd  လက်ကား စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ တိရစ္ဆာန်အစာနှင့်တိရစ္ဆာန်ဆေးဝါးများ W-0065/2020
(26-11-2020) to
(25-11-2025)
124380219
(24-11-2025)
-
၄၄ CP Motor Myanmar Co., Ltd. လက်ကား မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး W-00068/2021
(7-6-2021)to
(6-6-2026)
112697942
( 14-1-2025)
-
၄၅ Myanmar Kinan Co., Ltd. လက်လီ/
လက်ကား
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ နှင့်ကိရိယာများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ WR-0031/2020
(24-12-2020) to
(23-12-2025)
108592044
(7-12-2025)
-
၄၆ Corteva Agriscience (Myanmar) Co., Ltd. လက်ကား မျိုးစေ့၊ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစုများနှင့် စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများ W-00067/2021
(6-1-2021) to
(5-1-2026)
111260494
(10-9-2025)
-
၄၇ Chia Tai
Myanmar
Co., Ltd. 
လက်ကား မျိုးစေ့၊ စိုက်ပျိုးရေးသွင်းအားစု များနှင့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများ W-00070/2021
(14-6-2021) to
(13-6-2026)
101938794
(13-6-2026)
-
၄၈ MOON PRINCESS CO., LTD. လက်ကား မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး WR-0027/2020
(10-8-2020) to
(9-8-2025)
172845215
(12-9-2020)
ပြီး