လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသောကုန်စည်စာရင်းဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

Tue, 11/16/2021 - 06:35 -- eiprdep

နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားသား ပေါင်းစည်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများအား လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်ပြုသည့် ဦးစားပေး ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စုစာရင်းအား ဖြည့်စွက်ထုတ်ပြန်သည့် သတင်းလွှာ

 

ပို့ကုန်၊ သွင်းကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းလွှာ (၁၉/၂၀၂၁)