၇-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ 9 Digit TIN Number ပြောင်းလဲပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် ITC စာရင်းများ

Thu, 09/17/2020 - 05:43 -- ictuser
  • ၇-၉-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန တွင် ပသက 9 Digit ပြောင်းလဲပြီးသည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်းနှင့် ITC စာရင်းများ