ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ငွေလဲလှယ်နှုန်ူးများ

Thu, 05/09/2013 - 05:24 -- admin

၅-၁-၂၀၁၃ မှ ၁၁-၁-၂၀၁၃ ‌နေ့ထိ နယ်စပ်ဒေသအလိုက် ဖြစ်ပေါ်နေသော အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှသည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါ သည်- စဉ် အကြောင်းအရာ ငွေကြေး ၅-၁-၁၃ ၆-၁-၁၃ ၇-၁-၁၃ ၈-၁-၁၃ ၉-၁-၁၃ ၁၀-၁-၁၃ ၁၁-၁-၁၃ ၁ ဒေါ်လာ ကျပ် ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၈ ၂ FEC ကျပ် ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၇ ၈၅၈