ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းများအားလုံးအပေါ် သွင်းကုန်လိုက်စင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း

Sun, 04/12/2020 - 05:19 -- dotadmin

ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသော Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ထိခိုက်မှု လျော့နည်း သက်သာစေရေး အတွက် ဆေးဝါးများနှင့် ဆေးဝါးများထုတ်လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆေးဝါးကုန်ကြမ်းများ အားလုံးအပေါ် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်သည့်နေ့မှ စ၍ သွင်းကုန်လိုင်စင်ကြေး ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။

 

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၂၇/၂၀၂၀