( ၂၉-၁၂- ၂၀၁၇ ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန

Wed, 01/10/2018 - 07:34 -- dccaadmin

  

(  ၂၉ - ၁၂ - ၂၀၁၇  ) ရက္ေန႔အထိ ITC ကတ္ ထုတ္ေပးမွဳႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေျခအေန
တန္ဖိုး-က်ပ္ကိန္းျပည့္
စဥ္ စခန္းအမည္

လုပ္ငန္း

စတင္

ေဆာင္ရြက္

ထုတ္ေပး ITC

ကတ္

အေရ

အတြက္

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ 

ကုန္သြယ္မႈပမာဏ

(က်ပ္)

ပို႕ကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

သြင္းကုန္

တန္ဖိုး (က်ပ္)

တမူး ၂၁-၁၁-၂၀၁၂ ၁၃၂၈၆၅၄၁၂၉ ၃၇၂၄၅၂၄၈၆ ၁၇၀၁၁၀၆၆၁၅

မူဆယ္

၁-၁၂-၂၀၁၂   ၃၈၉၂၈၀၅၉ ၃၈၉၂၈၀၅၉

ျမ၀တီ

၁-၁၂-၂၀၁၂ ၄၇ ၆၈၁၀၀၀၀ ၂၄၇၁၉၇၀၄၉၇၀ ၂၄၇၂၆၅၁၄၉၇၀

တာခ်ီလိတ္

၁-၂-၂၀၁၃ ၂၉၃၂၅၅၇၈၅ ၆၀၀၀၇၉၉၁၂ ၈၉၃၃၃၅၆၉၇

လြယ္ဂ်ယ္

၁-၃-၂၀၁၃   ၇၀၅၉၉၉၄၈ ၇၀၅၉၉၉၄၈

စစ္ေတြ

၁-၄-၂၀၁၃        

ေမာင္ေတာ

၁-၄-၂၀၁၃        

ခ်င္းေရႊေဟာ္

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၄၀၉၆၄၈၉ ၄၀၉၆၄၈၉

ကန္ပိုက္တီ

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၁၈၆၄၈၂၃၆ ၁၅၆၈၁၃၆၃၄၉ ၁၅၈၆၇၈၄၅၈၅
၁၀

ျမိတ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၂၇      
၁၁

ေကာ့ေသာင္း

၂၂-၄-၂၀၁၃   ၆၃၂၇၂၅၁၉၄ ၆၃၂၇၂၅၁၉၄
၁၂

ရိဒ္

၂၂-၄-၂၀၁၃ ၈၉၈၈၂၈၀၄ ၆၆၃၄၄၅၃၂၄ ၇၅၃၃၂၈၁၂၈
၁၃

ထန္တလန္

၂၂-၄-၂၀၁၃     ၆၂၈၁၀၄ ၆၂၈၁၀၄
၁၄

ေမာေတာင္

၁-၇-၂၀၁၃ ၂၀ ၁၂၀၄၅၄၂၅၁၃ ၈၄၉၉၅၆၄၄၃ ၂၀၅၄၄၉၈၉၅၆
၁၅

ထီးခီး

၁-၇-၂၀၁၃      
၁၆

မႏၱေလး

၁-၄-၂၀၁၄      
၁၇

က်ိုင္းတံု

၅-၅-၂၀၁၄   ၁၅၂၉၅၀၈၄၃   ၁၅၂၉၅၀၈၄၃
၁၈

ျမစ္ၾကီးနား

၁၅-၁၀-၂၀၁၄      
၁၉

က်ိဴင္းလပ္

၁၂-၃-၂၀၁၅      
၂၀

မယ္စဲ့

၁၃-၅-၂၀၁၅      
 

စုစုေပါင္း

၁၃၈ ၃၀၉၄၇၄၄၃၁၀ ၂၉၅၂၀၇၅၃၂၇၈ ၃၂၆၁၅၄၉၇၅၈၈