မော်တော်ယာဉ်အခွန် စည်းကြပ်မှုဆိုင်ရာ နှုန်းထားများ

Fri, 11/06/2015 - 10:32 -- dotadmin
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ CD
Rate
CT
Rate 
HS Heading 
BUS (ယာဉ်မောင်းအပါအဝင်လူ(၁၀) နှင့် အထက်
စီးနိုင်ပါသည်။)
၃% ၅% 87.02
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van.
(engine displacement 1800 cc အထိ)
၃၀% ၅% 87.03
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van.
(engine displacement 1801 cc မှ 2000 cc အထိ)
၃၀% ၂၅% 87.03
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van.
(engine displacement 2000 cc အထက်)
၄၀% ၂၅% 87.03
Double Cab (engine displacement 2000 cc အထက်) ၄၀% ၅% 87.03
Ambulance engine (cc) ခွဲခြားမှုမရှိ ၁% ၅% 87.03
Pick up, Truck, Box Truck,Heavy Truck, Dump Truck,etc:Motor Vehicles for the Transport of goods ၃% ၅% 87.04
Crane Lorries, Mobile drilling derrilcks Fire fighting Vehicles, Concrete-mixer Lorries (Special purpose motor vehicle) ၁% ၅% 87.05
Bulldozers, Excavator, Wheel ,Loader, Motor Graders, Road
Roller etc;(Heavy Vehicles)
၁% ၅% 84.29

မှတ်ချက်။   အမှတ်စဉ် (၂) ပါ engine displacement 1800 CC အထိ အငှားယာဉ် (Taxi) များအား CD 3% နှင့် CT 5% နှင့်

               အမှတ်စဉ် (၃) ပါ 1800 CC အထက် အငှားယာဉ် (Taxi) များ CD 3% နှင့် CT 25% ပေးဆောင်ရပါမည်။

               မီးသတ်ယာဉ်နှင့် နိဗ်ဗာန်ယာဉ်များ တင်သွင်းမည်ဆိုပါက CD/CT (0%) ဖြစ်ပါသည်။