မော်တော်ယာဉ်အခွန် စည်းကြပ်မှုဆိုင်ရာ နှုန်းထားများ

Tue, 07/17/2012 - 03:48 -- Anonymous (not verified)
စဉ် ယာဉ်အမျိုးအစား အချက်အလက်များ CD
Rate
CT
Rate
HS Heading
BUS (ယာဉ်မောင်းအပါအဝင်လူ(၁၀) နှင့် အထက်
စီးနိုင်ပါသည်။)
၃% ၅% 87.02
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000 cc အထိ) ၃၀% ၂၅% 87.03
Motor-homes Saloon, Wagon,Hatchback, Van, Double Cab.(engine displacement 2000 cc အထက်) ၄၀% ၂၅% 87.03
Ambulance engine (cc) ခွဲခြားမှုမရှိ ၁% ၅% 87.03
Pick up, Truck, Box Truck,Heavy Truck, Dump Truck,etc:Motor Vehicles for the Transport of goods ၃% ၅% 87.04
Crane Lorries, Mobile drilling derrilcks Fire fighting Vehicles, Concrete-mixer Lorries (Special purpose motor vehicle) ၁% ၅% 87.05
Bulldozers, Excavator, Wheel ,Loader, Motor Graders, Road
Roller etc;(Heavy Vehicles)
၁% ၅% 84.29

မှတ်ချက်။   အမှတ်စဉ် (2 နှင့် 3) ပါ engine displacement 2000 CC အထက်နှင့် 2000 CC အောက်

                မော်တော်ယာဉ်များအား အဌားယာဉ် (Taxi) အဖြစ်တင်သွင်းမည်ဆိုပါက CD 3% နှင့်

                CT 25% ပေးဆောင်ရပါမည်။

                မီးသတ်ယာဉ်နှင့် နိဗ်ဗာန်ယာဉ်များ တင်သွင်းမည်ဆိုပါက CD/CT (0%) ဖြစ်ပါသည်။