၂၀၂၀ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ် တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်သတ်မှတ်ချက်အား ထုတ်ပြန်ကြေညာ

Thu, 11/07/2019 - 09:31 -- admin_ygn

      ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင်  ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်ခြင်းကို မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏သဘောတူညီချက်ဖြင့် ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။

၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ် သတ်မှတ်သည့် အမိန့် ကြော်ငြာစာ

၁။ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ  ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် ပြည်ပမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းတွင် ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်အား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း သတ်မှတ် လိုက်သည်-

  (က) ယာဉ်အို/ယာဉ်ဟောင်းအစီအစဉ် (Consignment  စနစ်အပါအဝင် )

                 (၁)       လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ ( ၁၃၅၀ စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များအပါအဝင်) - ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

                 (၂)       ကုန်တင်ယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

         (၃) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ(Mini Bus/City Bus / Express Bus) -၂၀၁၆ခုနှစ်မှ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း(ဘယ်မောင်း)

     (ခ) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းအစီအစဉ်

                 (၁)       လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ (၁၃၅၀စီစီနှင့်အောက်လူစီးယာဉ်များအပါအဝင်)-  ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အတွင်း(ဘယ်မောင်း)

                 (၂)       ကုန်တင်ယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

         (၃) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ Mini Bus/ City Bus /Express Bus)  - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

  (ဂ) ပုံမှန်လိုင်စင်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု (FOC  စနစ်ဖြင့် ပြည်ပမှ လှူဒါန်းသည့် မော်တော်ယာဉ်ပါမစ်

         လျှောက်ထားမှုအပါအဝင်)

                 (၁)       လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ- ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

                 (၂)       လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

                 (၃)       ယန္တရားများ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း

                 (၄)       မီးသတ်ယာဉ်- ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

                 (၅)       လူနာတင်ယာဉ်- ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

                 (၆)       နိဗ္ဗာန်ယာဉ်- ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

                 (၇)       သာသနာရေးဆိုင်ရာယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

         (၈) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Mini Bus/ City Bus / Express Bus) -(၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း(ဘယ် မောင်း)

     (ဃ) အစိုးရဌာနများမှ မော်တော်ယာဉ်လျှောက်ထားမှု

                 (၁)       လူစီးမော်တော်ယာဉ်များ - ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

                 (၂)       လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်များ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း (ဘယ်မောင်း)

                 (၃)       ယန္တရားများ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်း

         (၄) ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ (Mini Bus/ City Bus/ Express Bus)-(၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း) (ဘယ်မောင်း)

မှတ်ချက်။  (က)နိုင်ငံတော်အတွက်လှူဒါန်းသည့် မီးသတ်ယာဉ်နှင့် လူနာတင်ယာဉ်များလျှောက်ထားရာတွင် ၂၀ဝ၆ ခုနှစ် မော်ဒယ်အထိသာ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ နိုင်ငံတော်အတွက် လှူဒါန်းသည့် မီးသတ်ယာဉ်နှင့်လူနာတင် ယာဉ်များအတွက် လက်ဝဲစတီယာရင်အပြင် လက်ယာစတီယာရင်များပါ တင်သွင်း ခွင့်ပြုမည်။

     (ခ) အများပြည်သူသုံးလမ်းများပေါ်တွင် မောင်းနှင်အသုံးပြုခြင်းမရှိသည့်    Excavator, Bulldozer, Wheel Loader, Vibratory Roller, Clamp Loader, Motor Grader, Road Roller Compactor, Bridge Crane, Gantry Crane, Tower Crane, Pilling Machine, Crawler Drill/Crane, Overhead Travelling Crane, Mobile Crane, Rough - Terrain Crane, Forklift, Boom Lift, Asphalt Finisher

 (ကတ္တရာခင်းစက်)စသည့် လုပ်ငန်းသုံးယန္တရားများအား လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ်သည့်ယာဉ် များအဖြစ် တင်သွင်းခွင့်ပြုပါမည်။

(ဂ) နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ ဝယ်ယူခြင်းအတွက်  အထက်အပိုဒ် (၁)၊ (က) နှင့် (ခ) ပါ သတ် မှတ်ချက်အတိုင်း အရောင်းစင်တာ/အရောင်းပြခန်းမှ ဝယ်ယူခွင့် ပြုပါမည်။

 

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ