ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ဳိးထြက္ရွိသည္႕သီးႏွံမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို့ လြတ္လပ္စြာ တရား၀င္ တင္ပို့ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္း

Thu, 05/09/2019 - 06:08 -- admin_ygn

            ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအပါအ၀င္ သစ္သီး၀လံမ်ား အား တင္ပို႔လ်က္ရွိရာ အဓိကအားျဖင့္ တစ္သွ်ဴးငွက္ေပ်ာ၊ ဖရဲသီး၊ သခြားေမႊး၊  သရက္သီး၊ နာနတ္သီး၊ ေထာပတ္သီး၊ ကြၽဲေကာသီး၊ ခ်ဥ္ေပါင္ဖာလာ၊ ၀ဥႏွင့္ဆီးသီးေျခာက္တို႔အမ်ား ဆုံးတင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၃ ရက္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးႀကီးၾကပ္ေရး၊ စစ္ေဆးေ ရးႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္မႈ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine- AQSIQ) အဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္   မင္းကြတ္သီး၊ Longan (ေတာၾကက္ေမာက္ သီး)၊   ၾကက္ေမာက္သီး၊ လိုင္ခ်ီးသီးစသည္တို႔ကို ပင္လယ္ေရေၾကာင္း ႏွင့္နယ္စပ္ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးမွလည္းေကာင္း၊  သရက္သီး၊ ဖရဲသီး၊ သခြားေမႊး၊ ကုလားဆီးသီးမ်ားကို နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္း ေၾကာင္းမွလည္းေကာင္း     တရား၀င္တင္ပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။

         ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္ရွိတင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ တစ္သွ်ဴး ငွက္ေပ်ာ၊ သံပရာသီး၊ နာနတ္သီး၊ ေထာပတ္သီးႏွင့္ ကြၽဲေကာသီးမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔တင္ပို႔ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ PRA ေမးခြန္းမ်ား ကို  သက္ဆိုင္ရာဌာနျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဌာနက ျပန္လည္ေျဖၾကားၿပီး  တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ထံ ျပန္လည္ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ သည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ PRA ေမးခြန္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၏ အေကာက္ခြန္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕၏ အပင္ႏွင့္ တိရစၦာန္ကူးစက္ ေရာဂါပိုးမႊားစစ္ေဆးေရးဌာနမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား လာေရာက္၍ ျမန္မာဘက္မွ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။ယခုလို ျမန္မာႏိုင္ငံကထြက္ရွိသည့္  လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသာမက သစ္သီး၀လံမ်ားကိုပါ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအားရွိေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္   စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူ ေတာင္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ပို႔ကုန္၀င္ေငြတိုးတက္ေစေရး တို႔ကိုမ်ားစြာအေထာက္ အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

 

သန္းသန္းႏိုင္ (ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္မႈဆက္ဆံေရးဌာနခြဲ)

Local Trade News

Pages