ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္း တည္ၿငိမ္ခဲ႕ေသာ ရက္သတၱပတ္

Thu, 05/09/2019 - 06:47 -- admin_ygn

         ျပည္တြင္းေငြလဲေစ်းကြက္သည္  ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ ေနခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းေငြလဲေစ်းကြက္အတြင္းမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ရည္ၫႊန္းေငြလဲႏႈန္းကို ယခင္ရက္ သတၱပတ္က အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္၁၅၂၁က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ ၁၅၂၃က်ပ္ သို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ယခုရက္သတၱပတ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚ လာ ကို  ၀ယ္လုိအားနည္းေနသလို ေရာင္းလိုအားလည္း နည္းေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေရာင္းအ၀ယ္နည္းခဲ့ၿပီး ေစ်းၿငိမ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုဘ႑ာႏွစ္ေျခာက္လ တာကာလအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမွာ ကန္ေဒၚလာႏွစ္ ဘီလ်ံေက်ာ္အထိေရာက္ရွိလာ ျခင္း၊ ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဖုိရမ္ျပဳလုပ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆက္လက္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လာျခင္း တုိ႔မွာ အေမရိကန္ေဒၚ လာေစ်းႏႈန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း  ျပည္တြင္း ေငြေၾကးအေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။
            ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းေစ်းကြက္တြင္ ဧၿပီ၂၉ရက္ကအေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ ေရာင္းေစ်း ၁၅၁၇က်ပ္၊၀ယ္ေစ်း ၁၅၁၃ က်ပ္မွ ေမ ၁ရက္တြင္ အေမရိကန္တစ္ ေဒၚလာေရာင္းေစ်း ၁၅၁၈က်ပ္၊ ၀ယ္ေစ်း ၁၅၁၄ က်ပ္သို႔ေ ရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရက္သတၱပတ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္အထိ အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာေရာင္းေစ်း ၁၅၁၇ က်ပ္၊ ၀ယ္ေစ်း၁၅၁၃က်ပ္သာရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

သန္းထိုက္ေအာင္