ေဟာင္ေကာင္ ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈျမႇင္႕တင္ေရးအဖြဲ့တို့ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုး

Wed, 03/07/2018 - 09:11 -- admin_ygn

     ေဟာင္ေကာင္ ကုန္သြယ္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (HKTDC) မွ Deputy Executive Director ျဖစ္သူ Mr. Benjamin Chau  ႏွင့္ ျမန္မာကုန္သြယ္မႈ ျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ (Myantrade) မွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စိုးတို႔သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၇ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ေဟာင္ေကာင္ရွိ Asia World Expo, Pearl Island Hall- 1 ၌ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ အဆိုပါနားလည္မႈစာခြၽန္လႊာသည္၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေရး ထိုးခဲ့သည့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MOU) အား သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္တို႔အၾကား စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားေကာင္းလာေစရန္၊ ကုန္သြယ္ မႈျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ရန္၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္မႈကို အားေကာင္းလာေစရန္ရည္ရြယ္၍  နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MOU) အား သက္တမ္းတိုးလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျ ခင္းျဖစ္သည္။
     နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာအရ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း၊ ဖက္ရွင္ အသုံး အေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ICT၊ လက္၀တ္ရတနာ၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ လယ္ ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ လက္မႈ အႏုပညာမ်ား၊ အိမ္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ကေလးကစားစရာမ်ား၊ ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားစသည့္လုပ္ငန္းတို႔တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား၊ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းမ်ား၊ မိုဘိုင္းလ္အသုံး အေဆာင္ပစၥည္း မ်ား၊ Mobile Platforms စသည့္က႑မ်ားတြင္ အားေပး ျမႇင့္တင္ရန္အဓိကထား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ MOU သက္တမ္းကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္ ၁၀၀ ဦးအား ၁၂ လၾကာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈျမႇင့္တင္ရန္ HKTDC မွ ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

လင္းလင္းထြန္း (TD)

Local Trade News

Pages