ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလ်က္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးေနေသာ ပုသိမ္ဆုိင္ကယ္ေစ်းကြက္

Fri, 09/16/2011 - 06:52 -- Anonymous (not verified)

ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္နဲ႔အညီ ယခင္ ၄-၅ ႏွစ္ခန္႔က ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာရာတြင္ စက္ဘီးမ်ားကုိသာ အဓိက အသုံးျပဳ လ်က္ေနရာမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး၊ ခရီးတြင္က်ယ္မႈရွိေသာ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ မ်ားကုိ ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္း ၿမိဳ႕နယ္မ်ားနဲ႔ ေက်းရြာမ်ားတြင္လည္း ေနရာအႏွံ႕အသုံးျပဳလ်က္ရွိပါတယ္။
ပုသိမ္ေစ်းကြက္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ထုတ္လုပ္၍ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ ကမ္ဘုိ ၁၁၀၊ ေလာ္ဂ်ား ၁၁၀၊ ႐ုိးမရာဇာ Stream  110 ဆုိင္ကယ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ