ယှဉ်ပြိုင်မှုနည်းဥပဒေများ (၉-၁၀-၂၀၁၇)

Tue, 04/04/2017 - 08:07 -- competition

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ယှဉ်ပြိုင်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၆၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက် ဖြင့် ဤနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန် လိုက်သည်။