အေကာက္ခြန္သက္သာခြင့္အတြက္ပင္ရင္းေထာက္ခံခ်က္

Mon, 04/22/2013 - 10:59 -- admin
Certificate of Origin Rules of Origin
ASEAN Free Trade Area ASEAN Free Trade Area
ASEAN - China FTA ASEAN - Korea FTA
ASEAN - India FTA ASEAN - Australia, Newzealand FTA
ASEAN - Japan FTA  
 

*အာဆီယံနုိင္ငံမ်ား နွင့္ ေဆြးေႏြးဖက္နုိင္ငံမ်ားတုိ့၏ အေကာက္ခြန္နွုန္းထားမ်ား *

*လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မွဳေဒသအလိုက္ သေဘာတူညီထားသည့္ ပင္ရင္းေဒသစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္ ထုတ္ေပး ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား*

*အာဆီယံဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုျပီး ၾကည့္ရႈ႕လိုပါက ASEAN Website ျဖစ္ေသာ http://www.aseansec.org တြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။*