အီကြစ္တီ ေစ်းကြက္မွသည္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းဆီသို႔

Wed, 02/14/2018 - 06:58 -- admin_ygn

        ကုမၸဏီမ်ားမွရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်သည့္အခ်ိန္တြင္ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ အၿပိဳင္အဆိုင္၀ယ္ယူၾကျခင္းေၾကာင့္ ရွယ္ယာေစ်း မွာ သိသိသာသာျမင့္တက္လာေလ့ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်သည့္ေန႔(သို႔မဟုတ္) နာရီအနည္းငယ္အတြင္း တြင္ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းမွာျမင့္တက္ေလ့ ရွိတတ္ပါသည္။ နယူးေယာက္စေတာ့ ေစ်းကြက္၏ သာဓကအရ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းမွာ ကနဦးတြင္ ျမင့္ တက္လာေလ့ရွိေသာ္လည္း  ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္က်ဆင္းတတ္ ေသာေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ မူလေ စ်းႏႈန္းထက္ ခ်ိဳသာစြာ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စတင္ထုတ္ေ၀ ထားသည့္ေစ်းကိုပင္ အခ်ိန္အတန္ၾကာသည့္တိုင္ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ရွယ္ယာမ်ား စတင္ေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္ တြင္ သာမန္ရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ပါ၀င္ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမျပဳသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ႀကီးၾကပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရွယ္ ယာေရာင္းခ်သည့္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ခံျဖန္႔ခ်ိေပးသည့္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ႀကီးမ်ား၏ မေလ်ာ္ ကန္သည့္ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕တာ၀န္ခံျဖန္႔ခ်ိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈဘဏ္ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားသို႔ မူရင္းကမ္း လွမ္းေစ်းျဖင့္ေရာင္းခ်ကာ ၎တို႔က သာမန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ အျမတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေ ရာင္းခ်သည့္အတြက္ ယင္းကိုလည္း အာဏာ ပိုင္မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္မ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္ ေရာင္းခ်သည့္ ရွယ္ယာမ်ားကို  ထုတ္ေစ်းႏွင့္၀ယ္ယူကာ သာမန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ တက္ေစ်းျဖင့္ ေရာင္း ခ်သည္ဟု စြပ္စြဲခံရျခင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေစ်း ကြက္ထိန္းေက်ာင္းသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ရွယ္ယာမ်ား စတင္ ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်သည့္အဆင့္ (IPO) တြင္ပင္ စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲၾကရပါသည္။

ရွယ္ယာမ်ားျပန္လည္၀ယ္ယူျခင္း
      ကုမၸဏီတစ္ခုသည္  ရွယ္ယာမ်ား ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ်သလို တစ္ခါတစ္ရံ ၎င္းတို႔၏ရွယ္ယာမ်ားကို ျပန္လည္၀ယ္ယူျခင္းလည္း ရွိတတ္ပါသည္။ ယင္းကို Repurchase သို႔မဟုတ္ Buy-back  ျပဳလုပ္ သည္ဟု ေခၚဆိုပါသည္။ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေအာက္ေ ဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းရင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ျပန္လည္၀ယ္ယူေလ့ ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ ၎ထုတ္ေ၀ထားသည့္ ရွယ္ယာအား လံုးကို၀ယ္ယူကာ အမ်ားႏွင့္မသက္ဆိုင္သည့္ ပုဂၢလိက ပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ျပန္လည္ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ ကုမၸဏီ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္သည့္တိုင္ ၎င္း၏ ရွယ္ယာေစ်းမ်ားသည္ ေပါက္ေစ်းေအာက္ ေရာက္ေန သည္ဟု ကုမၸဏီအရာရွိမ်ားက ထင္ျမင္သည့္အတြက္ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ ရွယ္ယာမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ျပန္လည္၀ယ္ယူျခင္း၊ ရင္းႏွီးေငြ မ်ား ပိုလွ်ံေနသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ရွယ္ယာတခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္၀ယ္ယူကာ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရွယ္ယာေရာင္းခ်ျခင္းမွ ျမတ္စြန္းသည့္ေငြ (Capital Gain)ကို အခြန္သက္သာခြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ အျမတ္ေ၀ စုေပးျခင္း ထက္ ရွယ္ ယာျပန္လည္၀ယ္ယူ ရာမွရရွိေသာေငြမ်ားျဖင့္ ရွယ္ယာ ရွင္မ်ားသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္သည့္အတြက္ ရွယ္ယာရွင္ မ်ားအဖို႔ အက်ိဳးပိုမိုျဖစ္ထြန္းျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ားသို႔ ရွယ္ယာမ်ားေပး ေ၀ရန္ရွိသည့္အတြက္ ေစ်းကြက္မွ ရွယ္ယာ မ်ား ျပန္လည္ ၀ယ္ယူျခင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစရိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ေစ်း ကြက္ထဲရွိ ရွယ္ယာအေရအတြက္ အနည္းငယ္သာပိုင္ဆိုင္ေသာရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ျပန္လည္ ၀ယ္ယူျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။
           ရွယ္ယာမ်ား ျပန္လည္၀ယ္ယူျခင္းမွာ အခြန္စနစ္ႏွင့္မ်ားစြာ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဤစနစ္ကို တြင္က်ယ္စြာသံုးစြဲျခင္းမရွိပါ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ရွယ္ယာမ်ား ေစ်းကြက္မွျပန္လည္၀ယ္ယူျခင္းသည္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ရွယ္ယာ ေစ်းကို ႀကိဳးကိုင္လုိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ဟု မၾကာခဏ ေ၀ဖန္ခံရ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီသည္ ျပန္လည္၀ယ္ယူထားေသာ ရွယ္ယာမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္စာရင္းအတြက္ ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းရွယ္ယာအတြက္ မဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ားမရွိေ တာ့ျခင္း၊ အျမတ္ေ၀စု ေပးရန္ မလိုေတာ့ျခင္း စသည့္အက်ိဳးမ်ားလည္း ရွိေစပါသည္။ သို႔ ေသာ္လည္း ကုမၸဏီသည္ မိမိ၀ယ္ယူထားသည့္ စေတာ့မ်ားကို ၀န္ထမ္းမ်ားသို႔ ေပးေ၀ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္စာရင္းအတြက္ ထိန္းသိမ္း ထားျခင္းမ်ားကို ရွယ္ယာရွင္တို႔ အတ ည္ျပဳခ်က္ယူရန္မလိုဘဲ ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ၀ယ္ယူထားသည့္ ရွယ္ယာမ်ားကိုေစ်း ကြက္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ထည့္ျခင္းေၾကာင့္  ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ တန္ဖိုး က်ဆင္းသြားျခင္းလည္း ရွိတတ္ပါသည္။

ရွယ္ယာေစ်းကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ား
        သီအိုရီအရရွယ္ယာတစ္ေစာင္၏ တန္ဖိုးသည္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ရွယ္ယာတစ္ေစာင္အတြက္ အနာဂတ္တြင္ ရရွိမည့္အျမတ္ေငြ၏ လက္ငင္းတန္ဖိုးမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ကုမၸဏီ၏ အနာဂတ္ကာလတြင္ ႏွစ္အလိုက္ မည္မွ်ျမ တ္စြန္းမည္ကို တန္ဖိုးေလွ်ာ့ႏႈန္းျဖင့္ ျပန္လည္တြက္ခ်က္ကာ လက္ငင္းကာလတြင္ မည္မွ် တန္ေၾကးရွိမည္ကို ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ ဤခက္ခဲလွေသာ Discount Cash-flow တြက္ခ်က္နည္းျဖင့္ မည္သူမွ် စေတာ့ေစ်းကို မျဖ တ္ၾကပါ။ အမွန္တကယ္တြင္ ရွယ္ယာတစ္ေစာင္ကို ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ရာတြင္ ကုမၸဏီ၏ ေယဘုယ်က်သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ထူးျခားသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုသာအေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ေလ့ရွိပါသည္။ ဤ အေျခအေနႏွစ္ရပ္ကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ မ်ားျဖင့္ တင္ျပထား ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်က္ကပို၍အေရးႀကီးသည္ဟု မမွတ္ယူေစ လိုပါ။

ကုမၸဏီ၏၀င္ေငြ
         ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ၀င္ေငြဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားသည့္ဘ႑ာ ေရးႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ ရရွိသည့္၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္တို႔၏ ျခားနားခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ၀င္ ေငြသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြင္းရွိ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္မ်ားႏွင့္ ထုတ္ကုန္ အရည္အေသြးမ်ားအေပၚ မူတည္ကာ ေျပာင္းလဲေလ့ရွိသည္။ ထို႕ အျပင္ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည့္ လူဦးေရသိပ္သည္းမႈႏွင့္ အေျပာင္းအလဲ၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္း အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အေျပာင္းအလဲမ်ားေပၚတြင္ လည္း မူတည္ လ်က္ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈကို ကုမၸဏီ၏ ၀င္ေငြ ေကာင္းမြန္မႈတစ္ခုတည္းျဖင့္ အၿမဲတိုင္းတာ၍မရပါ။ တစ္ခါတစ္ရံ ကုမၸဏီ၏ ၀င္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္ရရွိေစရန္ ဖန္တီးျခင္း၊ စာရင္းဇယားမ်ားကို ကစားျ ခင္းျဖင့္  ၀င္ေငြေကာင္းမြန္ေစ ရန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ သုေတသီမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ အေျခ အေနကို အတိုးေငြမ်ား၊ အခြန္မ်ား၊ တန္ဖိုးေလ်ာ့မ်ားႏွင့္ အေၾကြး မ်ားကို အရစ္က်ျပန္ဆပ္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္မီအေျခအေန (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization-EBITDA)ကို ပိုမိုေလ့လာလိုၾကပါသည္။ ယင္းကိန္းဂဏန္းသည္ ကုမၸဏီ၏သ႐ုပ္မွန္ကို ပိုမိုေပၚလြင္ေစပါသည္။

ေငြသားစီးဆင္းမႈ
       ေငြသားစီးဆင္းမႈ (Cash Flow) ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထား သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ရရွိသည့္၀င္ေငြ (ရရွိရန္ လ်ာထားသည့္ ၀င္ေငြမ်ားမပါ၀င္) ႏွင့္ ႏွစ္အတြင္း သံုးစြဲခဲ့သည့္ေငြပမာဏတို႔၏ ျခားနားခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းပမာဏကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီ အေန ႏွင့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ေငြသားအမွန္တကယ္ လံုေလာက္မႈရွိ။မရွိ ကို သိရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အေပါင္းလကၡဏာရွိေသာ ေငြသားစီးဆင္း မႈသည္ ကုမၸဏီရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစသလို အႏုတ္ လကၡဏာေဆာင္သည့္ ေငြသားစီးဆင္းမႈသည္ ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္းကို ထိခိုက္ေစပါသည္။

အျမတ္ေ၀စု
        ရွယ္ယာရွင္မ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးသည့္ေငြကို အျမတ္ေ၀စု (Dividend) ဟုေခၚပါသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အျမတ္ေ၀စုႏႈန္း သိသိသာသာ ေကာင္းမြန္သည့္ရွယ္ယာမ်ားအေပၚ ေစ်းကြက္က ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ေလ့ရွိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ စေတာ့ေစ်းႏႈန္းမ်ား ေစ်းကြက္တြင္ျမင့္ တက္မလာသည့္တိုင္ အျမတ္ေ၀စု ေကာင္းမြန္မႈေၾကာင့္ ယင္း ရွယ္ယာမ်ားကို ပိုမိုႏွစ္သက္ေလ့ရွိပါသည္။ ပင္စင္ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႔ မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းလိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အျမတ္ေ၀စု ေကာင္းမြန္သည့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေ လ့ရွိၾက ပါသည္။ ယင္းကို အျမတ္ေ၀စုေပးေ၀သည့္ႏႈန္း (dividend yield)ျဖင့္ တြက္ခ်က္ေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းႏႈန္းကို  ႏွစ္စဥ္ေပးေ၀သည့္ အျမတ္ေ၀စုကို ရွယ္ယာေပါက္ ေစ်းျဖင့္စားျခင္းမွ ရရွိပါသည္။ အျမတ္ေ၀စုႏႈန္း ျမင့္တက္ျခင္းျဖင့္ ရွယ္ယာ ေစ်းႏႈန္း သည္လည္း ျမင့္တက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျခြင္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ကုမၸဏီ၏ ေငြသားစီးဆင္းမႈအရ တစ္ခါတစ္ရံ အျမတ္ေ၀စုေပးေ၀ ရန္ လံုေလာက္သည့္ ေငြမျပည့္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ သက္တမ္းႏုေသာ၊ တိုးတက္မႈႏႈန္း ျမန္ ဆန္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျမတ္ ေ၀စုႏႈန္း အနည္းငယ္သာေပးျခင္း (သို႔မဟုတ္) လံုး၀ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ရရွိ လာေသာေငြမ်ားကို ကုမၸဏီတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ အျမတ္ေ၀စုကို ကုမၸဏီ၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေန႔ရက္တြင္ ရွိသည့္ ရွယ္ယာပိုင္ရွင္မ်ားသို႔ ေပးေ၀ေလ့ရွိပါသည္။ အျမတ္ေ၀စုရရွိရန္ ရွယ္ယာရွင္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ မွတ္ပံုတင္ေန႔ရက္တြင္ရွယ္ယာ မ်ား ပိုင္ဆိုင္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ရွယ္ယာမ်ား မွတ္ပံုတင္သည့္ ေန႔မတို င္မီ ႏွစ္ရက္သံုးရက္အတြင္း ရွယ္ယာမ်ား ၀ယ္ယူရန္လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းကို Cum-dividend ျဖင့္ေရာင္း၀ယ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ရွယ္ယာမွတ္ပံု တင္ရက္ေက်ာ္မွ ၀ယ္ယူသူမ်ားသည္ ယင္းဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ အျမတ္ ေ၀စု ရရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ယင္းကို Ex-dividend ျဖင့္ေရာင္း၀ယ္သည္ဟုဆိုပါ သည္။ တစ္ခါတစ္ရံကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာအေပၚအျမတ္ေငြကို ေငြသား ျဖင့္ေပးေ၀ျခင္းမရွိဘဲ စေတာ့မ်ားျဖင့္ေပးျခင္းလည္း ရွိပါသည္။ စေတာ့ျဖင့္ အျမတ္ေ၀စုေပးျခင္းသည္ ကုမၸဏီ၏ အရန္ေငြေၾကးမ်ားကို စေတာ့ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ ရွယ္ယာရွင္မ်ားကိုေပးေ၀ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကိုရင္းႏွီး ေငြျမႇင့္တင္သည့္ စေတာ့မ်ားဟုလည္း ေခၚဆိုပါသည္။

ပိုင္ဆိုင္မႈတန္ဖိုးမ်ား
       ကုမၸဏီအေနျဖင့္အိမ္ၿခံေျမ၊ စက္ပစၥည္း၊ နည္းပညာ၊ ကုန္စည္ အစ ရွိသည့္ပစၥည္းမ်ားကို ပံုစံအမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပိုင္ဆိုင္ေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းပိုင္ဆိုင္ ပစၥည္းမ်ား၏တန္ဖိုးသည္ ေစ်းကြက္၏အင္အားအရ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရွိေန ပါသည္။ ယင္းပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းတန္ဖိုး ေျပာင္းလဲျခင္းသည္လည္း ကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

သုေတသီမ်ား၏ ခန့္မွန္းခ်က္မ်ား
       စေတာ့ေစ်းကြက္တြင္ပါ၀င္သည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ား (သို႕)စေတာ့ပြဲစားကုမၸဏီမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူသုေတသန ပညာရွင္မ်ားကို ခန္႔အပ္ထားေလ့ရွိပါသည္။ ယင္းသုေတသနပညာရွင္မ်ား သည္ မည္သည့္ရွယ္ယာမ်ား သည္ သတ္မွတ္သည့္ကာလအတြင္း မည္သို႔ ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသို႔ အႀကံဥာဏ္ေပးရပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ေစ်းကြက္တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈအေျခအေန၊ လက္ရွိေစ်းကြက္ တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏ ႏွစ္အလိုက္ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံကာ အနာဂတ္တြင္ရွိႏိုင္မည့္ အေျခအေနမ်ားကို သုေတသနျပဳလုပ္ ၾကရပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ကုမၸဏီ၏ အေျခအေနအားလံုးအေပၚ ေကာက္ခ်က္ခ်ကာ အနာဂ တ္တြင္ ေစ်းႏႈန္းမည္မွ်ျဖစ္ႏိုင္မည္ကို ခန္႔မွန္းၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီမ်ားမွ သုေတသနအဖြဲ႔မ်ား၏ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကို အေ၀ဖန္ခံရျခင္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၎အဖြဲ႕မ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား မွ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ တာ၀န္ခံျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်သူ (Underwriter)မ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ ၎တို႔၏ရွယ္ယာေရာင္းခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကုိ သာသာထိုးထိုးေရးသားၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သုေတသီမ်ားသည္ ၎တို႔ေထာက္ခံထားသည့္ ရွယ္ယာမ်ားကို ၎င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ၀ယ္ယူရင္းႏွီး ၾကျခင္းလည္းရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သုေတသနအဖြဲ႕မ်ား၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္မ်ားက ကုမၸဏီရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစျခင္း၊ နိမ့္က်ေစ ျခင္းမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစကာ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို အဓိကအက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

 

ထြန္းသက္ထြန္း

Local Trade News

Pages