အိႏၵိယ၏ ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္ အေျခအေန

Thu, 05/09/2019 - 05:56 -- admin_ygn

            လယ္ယာက႑ကိုအေျခခံထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ပသို႔ ဆန္အမ်ားအျပားတင္ပို႔ေနသည္သာမကဘဲ ပဲမ်ဳိးစံုကို လည္း တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈရွိေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ပဲမ်ဳိးစံုတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနရာတြင္ ျမန္မာ့ပဲေစ်း ကြက္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံကိုသာ အဓိကအားထား ေနရသည္မွာ ကာလအေတာ္ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံေစ်းကြက္ကိုသာအားထားေနရသည့္ ျမန္မာ့ပဲ ေစ်းကြက္မွာ က်ဥ္းေျမာင္းလွသည္။ ပဲတင္သြင္းမႈမ်ားျပားသည့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း ပဲတင္သြင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ပဲတီစိမ္းကို ကမၻာႏွင့္အ၀န္း စားသံုးလ်က္ရွိရာ ျမန္မာ့ပဲတီစိမ္းကို ကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
          ျမန္မာ့ပဲမ်ဳိးစံု ျပည္ပသို႔တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိႏၵိယေစ်း ကြက္ကိုသာ လံုးလံုးလ်ားလ်ားမွီခိုေနရျခင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္ရလဒ္ေကာင္းႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သာဓကတစ္ခုကို ၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လခန္႔က အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွ ပဲ၀ယ္ယူမႈကို ကန္႔သတ္လိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပဲေစ်းကြက္မွာ မ်ားစြာအထိနာခဲ့ရသည္။ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေစ်းႏွိမ္၀ယ္ ယူေရာင္းခ်မႈမ်ား မျဖစ္ေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အပါအ၀င္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပဲအေရာင္းအ၀ယ္မ်ားကို ယာယီရပ္နားခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္စုိက္ပ်ဳိးေနသည့္ ပဲစင္းငံု၊ မတ္ပဲႏွင့္ပဲတီစိမ္းတုိ႔မွာအိႏၵိယႏုိင္ငံေစ်းကြက္ကုိသာ အဓိကထားတင္ပုိ႔ေနရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခင္ကတစ္ႏွစ္ကိုတန္ခ်ိန္ တစ္သန္းခြဲအထိ တင္ပုိ႔ေနရာမွ  ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္း၊ ပဲတီစိမ္းႏွင့္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းစီသာ ၀ယ္ယူေတာ့မည္ဟု အိႏိၵယႏိုင္ငံက ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ျမန္မာ့ပဲေ စ်းကြက္ကို လႈပ္ခတ္ေစခဲ့သည့္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ ရသည္။
          ျမန္မာ့ပဲမ်ိဳးစံုကို အိႏိၵယ၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ၀ယ္ယူလ်က္ရွိရာတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ၏၀ယ္ယူမႈ က ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္အိႏၵိယမွ ျမန္မာ့ပဲကိုျပန္လည္၀ယ္ယူမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေမလမွစတင္၍ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္ အလားအလာ ေကာင္းမည့္ အေျခအေနရွိေနေၾကာင္းပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးေကာ္မတီဒုတိယဥကၠ႒၊ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးေဒါက္တာသန္းျမင့္က ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁)ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ (၂၆) ႀကိမ္ေျမာက္တြင္ ေျပာဆိုသည္။ အိႏၵိယကိုပဲတင္ပို႔သည့္ေနရာတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ခြဲေ လာက္က ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘက္မွ စိုက္ပ်ဳိးသူေရာ၊ ေရာင္း၀ယ္သူပါ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားရွိ ခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အိႏၵိယက ဖြင့္ေပးသည့္အတြက္ ေၾကာင့္ ပဲေစ်းမ်ားသည္လည္းတက္လာသည့္ အေနအထားေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္သည့္အလားအလာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပို႔သည့္ေနရာတြင္ စနစ္ တက် ျဖစ္ေအာင္ ဆက္လက္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တျဖည္းျဖည္းပဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုေမလမွေနစ၍ အလားအလာ ေကာင္းလာသည္ဟုေျ ပာ၍ရေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
           ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲ၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခြဲ၀ယ္ယူ မည္ဟု မတ္ ၃၀ရက္က အိႏၵိယႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း ၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္ ထြက္ရွိၿပီးေနာက္တြင္ ပဲစင္းငံုႏွင့္ မတ္ပဲ ေစ်းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ပဲစင္းငံုအသစ္ ၂၀၁၉ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ဆယ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း၊ ပဲစင္းငံုအေဟာင္း၂၀၁၇/၂၀၁၈ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ကိုးသိန္းႏွစ္ ေသာင္းျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္ မထြက္ရွိ ခင္က ပဲစင္းငံုအသစ္တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ရွစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း၊ ပဲစင္းငံုအေဟာင္း တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ခုနစ္သိန္းရွစ္ေသာင္းရွိခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႔အတူ မတ္ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္လည္း ေၾကညာခ်က္ထြက္ ရွိၿပီးခ်ိန္တြင္ မတ္ပဲအေဟာင္းတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ရွစ္သိန္း၊ မတ္ပဲ အသစ္တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ရွစ္သိန္း တစ္ေသာင္းရွိခဲ့ၿပီး ေၾကညာခ်က္ မထြက္ရွိခင္က မတ္ပဲအေဟာင္းတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ခုနစ္သိန္း၊ မတ္ပဲ အသစ္တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ခုနစ္သိန္းတစ္ေသာင္းရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ပဲမ်ားကို ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံကိုသာ အဓိကမွီခိုမေနဘဲကမၻာ့ေစ်းကြက္သို႔ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန႔္ရရွိေရးႏွင့္ သီးႏွံဓာတ္ၾကြင္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးကိုလည္းေ ဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုသိရသည္။
        မိမိတို႔ဘက္က ထြက္သည့္ပဲအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ရန္၊ ပိုးမႊားကင္းစင္ရန္၊ မ်ဳိးေကာင္းမ်ဳိးသန႔္ျဖစ္ရန္အဓိကၾကေၾကာင္း၊ ယင္းအခ်က္မ်ား ျပည့္စံုေကာင္းမြန္မည္ဆိုပါကကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ထိုင္၀မ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ ႀကိဳက္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ က ေျပာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ေတာင္သူမ်ားအပါအ၀င္ ကုန္သည္ပြဲစား မ်ားကပါ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္မ်ား ကလို မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲ ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ပဲေလာကအတြက္ နစ္နာမႈႀကီးျဖစ္လာမည္ကိုစိုးရိမ္ လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ ေပၚလစီအေျပာင္း အလဲ ႏွင့္ ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္ အေျခအေနမွာတိုက္႐ိုက္ ဆက္ႏႊယ္ေန သည္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲကိုသာ စိုး တထိပ္ထိပ္ႏွင့္ မ်က္ျခည္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ေနရမည္ ျဖစ္သည္။အိႏိၵယတြင္ ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္ မည္မွ်အထိခိုင္မာမႈရွိေနမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သ လို အိႏိၵယတစ္ႏိုင္ငံတည္းသို႔ တင္ပို႔မႈတြင္ သာေရာင့္ရဲေက်နပ္မေနဘဲ ျမန္မာ့ပဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမၻာ႔ေစ်းကြက္ သို႔ ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္လည္း ႀကိဳးပမ္းၾကရဦးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တိုက္ တြန္းေရးသားလိုက္ရေပသည္။

 

 

စိန္သံ

Local Trade News

Pages