အာရှဒေသတွင် ဝန်ထမ်းကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ်မမှန်မကန် ဖော်ပြမှုမြင့်တက်

Wed, 10/05/2011 - 11:11 -- Anonymous (not verified)

အာရှဒေသများရှိ အလုပ်လျှောက်ထားသူတွေက သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအကျဉ်းချုပ် တင်ပြရာ မှာ လိမ်လည်မှုများ ပိုမိုများပြားလာ တယ်။ အထူးသဖြင့် အိုင်တီလုပ်ငန်း၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင် မှုလုပ်ငန်းတွေမှာ အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ အလုပ်အကိုင်စိစစ်ရေးအေ ဂျင်စီ First  Advantage  ရဲ့ အစီရင်ခံစာမှာ