ပို့ကုန်သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Wed, 11/23/2016 - 09:16 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၄/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ