နိုင်ငံခြားသား ဖက်စပ် ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့် ပြုရာတွင် နိုင်ငံခြားမှ တရားဝင် ယူဆောင်လာသည့် ငွေပမာဏ အတိုင်းသာ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုမည် ဟူသော သတ်မှတ်ချက် အား ပယ်ဖျက်ခြင်း

Fri, 11/25/2016 - 08:23 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၇၅/၂၀၁၆ ဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်သော နိုင်ငံခြားသားဖက်စပ်ကုမ္ပဏီများအား ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုရာတွင် နိုင်ငံခြားမှ တရားဝင် ယူဆောင်လာသည့် ငွေပမာဏအတိုင်းသာ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုမည်ဟူသော သတ်မှတ်ချက် အား ပယ်ဖျက်ခြင်း အမိန့်ကြော်ငြာစာ

နှစ်အလိုက်အမိန့်ကြော်ငြာစာများ