အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၈

Tue, 06/12/2018 - 09:24 -- ictuser

အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္၊ ၃၂/၂၀၁၈

ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ့၀င္နုိင္ငံမ်ား၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္နွင့္ တူရကီနုိင္ငံတို့၏ Generalized System of Preferences(GSP) အစီစဥ္အရ ပို့ကုန္တင္ပုိ့သူမွတ္ပံုတင္စနစ္

( Registered Exporter System) ကုိ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္စည္းကမ္းမ်ား

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား

Pages