သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားရယူရန် လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်း (၃၉၈၈) လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၄၈၁၈) လိုင်းသို့ ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ

Fri, 12/15/2017 - 07:37 -- eiprdep

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော သွင်းကုန်လိုင်စင်လျှောက်ထားရယူရန်လိုအပ်သော ကုန်စည်လိုင်း (၃၉၈၈) လိုင်းအား H.S Code 2017 Version အရ ကုန်စည်လိုင်း (၄၈၁၈) လိုင်းသို့ ပြင်ဆင်၍ အမိန့်ကြော်ငြာစာ ထုတ်ပြန်ခြင်း