သြင္းကုန္အေျခခံမူ

Wed, 04/24/2013 - 09:04 -- admin
              ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာအေျခခံမူသည္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာရင္းနီွးျမႈပ္နံွ မႈကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ အျခား အေရးျကီးကုန္ပစၥည္းမ်ား နွင့္ ျပည္သူ့က်န္းမာ ေရး အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္ပပို့ကုန္တိုးျမွင့္တင္ပို့ေရး အေထာက္ အကူျပဳကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဦးစားေပး တင္သြင္းရန္နွင့္ ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထိုး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း မ်ားကို အားေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။