လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး၊ ပြင်ဆင်ချက်၊ မိတ္တူမှန် လျှောက်ထားခြင်းအတွက် တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ

Wed, 09/30/2020 - 10:47 -- admin

၇။         လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး၊ပြင်ဆင်ချက်၊မိတ္တူမှန် လျှောက်ထားခြင်းအတွက် တင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများမှာ

            ( က )  သက်တမ်းတိုး (ရုံးချုပ်)

                      ( ၁ )   ရုံးချုပ်တွင် သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ Letter Head ပါ မူရင်းဖြင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်လိပ်မူပြီး တင်ပြစာ

                      ( ၂ )    လိုင်စင် မူရင်းတင်ပြရမည်။

                      ( ၃ )   သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်စခန်းမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ အရာရှိမှ တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

                      ( ၄ )   ထသက သက်တမ်းရှိရမည်။

            ( ခ )  သက်တမ်းတိုး (နယ်စခန်း)

                      ( ၁ )   သွင်းကုန်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရာတွင် ကုမ္ပဏီမှ Letter Head ပါ မူရင်းတင်ပြစာ

                      ( ၂ )    လိုင်စင် မူရင်းတင်ပြရမည်။

                      ( ၃ )   သက်ဆိုင်ရာနယ်စပ်စခန်းမှ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊အရာရှိမှ တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်

                      ( ၄ )   ထသက သက်တမ်းရှိရမည်။         

            ( ဂ )  ပြင်ဆင်ချက်

                      ( ၁ )   စခန်းပေါက်ပြင်ဆင်ရာတွင် နိုင်ငံတူ၊ မျက်နှာစာတူ စခန်းပေါက်များသာ ပြင်ဆင်ခွင့်ပြုပါသည်။

                      ( ၂ )    ကုန်ရောင်းသူအမည်နှင့် လိပ်စာပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကုန်ဝယ်သူအမည်နှင့် လိပ်စာပြင်ဆင်ခြင်း၊ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တန်ဖိုးပြင်ဆင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းစျေးနှုန်းပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ပင်ရင်းနိုင်ငံပြင်ဆင်ခြင်းများကို ပြင်ဆင်ခွင့်မပြုပါ။

                      ( ၃ )   မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်အား ပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားရာတွင် စာလုံးပေါင်းမှားယွင်း၍ ပြင်ဆင်ခြင်းကိုသာ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

                      ( ၄ )   Model , Brand, Specifcication စသည့် အချက်များအား ပြင်ဆင်ရန် အတွက် တင်ပြရာတွင် မူအရ ခွင့်ပြုနိုင် / မပြုနိုင် တင်ပြလျှောက်ထားလာသည့် အခြေအနေများအပေါ်မူတည်၍ ညွှန်ကြားရေးမှူးထံသို့ တင်ပြရမည်။

            ( ဃ )  မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားခြင်း/ထုတ်ပေးခြင်း။ထုတ်ပေးထားသည့် သွင်းကုန်လိုင်စင်များ ပျက်ဆီးခြင်း၊ ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့် မိတ္တူမှန်လျှောက်ထားပါက ဆောင်ရွက်မှု အခ ကြေးငွေကျပ် (၅၀၀၀) ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါသည် -

                      ( ၁ )   ကုမ္ပဏီ Letter Head ပါ မူရင်းဖြင့် တင်ပြသည့်စာ

                      ( ၂ )    လိုင်စင်ပျောက်ဆုံးကြောင်း နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာတွင် ကြေငြာချက်

                      ( ၃ )   ပျောက်ဆုံးနေသည့် နေရာဒေသမှ သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်း၏ ထောက်ခံချက်

                      ( ၄ )   တင်သွင်းရန် ပစ္စည်းလက်ကျန်၊ ကျန်ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်