သြင္းကုန္တင္သြင္းခြင့္ရိွေသာ နိုင္ငံျခားေငြမ်ား

Wed, 04/24/2013 - 09:03 -- admin

                   ျပည္ပမွ ကုန္ပစၥည္းတင္သြင္းခြင့္ (Import Right) သတ္မွတ္ထားရိွေသာ ဝင္ေငြ (၉) မို်း အား ပယ္ဖ်က္၍ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္၏ ၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ဧျပီလ (၂၄) ရက္ ညွြန္ျကားခ်က္ အမွတ္ (၉/၂၀၁၂) အရ နိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္မ်ားရိွ မည္သည့္နိုင္ငံျခားေငြစာရင္းမ်ားမွ လက္က်န္မ်ား ကိုမဆို သြင္းကုန္တင္သြင္းခြင့္ အပါအဝင္ လြတ္လပ္စြာ သံုးစဲြခြင့္ျပုေျကာင္း နွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန အတြက္ အခြန္အခမ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္းကိုလည္း (၁-၅-၂၀၁၂) ရက္ေန့မွစတင္၍ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါသည္။