ယာဉ်အိုယာဉ်ဟောင်းများအပ်နှံ၍ အစားထိုးလဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အရတင်သွင်းခွင့်ပြုခြင်း

Wed, 12/16/2015 - 03:42 -- ictuser

၁။       သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ----- မြို့၏ မှတ်ပုံတင်သက်တမ်းကြာမြင့် ယာဉ်များအား ဖျက်သိမ်း ရေးနှင့်အစားထိုးယာဉ်တင်သွင်းရေးအဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက် (ပုံစံ-ဃ) တွင် ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားပြီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ အဖွဲ့ဝင်တို့၏ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာမူရင်းပါရှိရမည်။

၂။       အထက်ပါပုံစံ (ဃ) စာရွက်အပိုဒ် (၄)ဖော်ပြပါ ယာဉ်အမျိုးအစား(လူစီးကားအပ်နှံပါက လူစီးကားတစ်စီး၊ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးအပ်နှံပါကဘတ်စ်ကားတစ်စီး) အတွက် အစားထိုးတင်သွင်းမည့်ပြည်ပမှ မော်တော်ယာဉ် ရောင်းချသောကုမ္ပဏီ၏ ယာဉ်အမျိုးအစား၊ ထုတ်လုပ်သည့်ခုနှစ်၊ အင်ဂျင်ပါဝါ ၊ မော်တော်ယာဉ်ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ရောက် CIF တန်ဖိုးများပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားသည့် မော်တော်ယာဉ် အရောင်းပြေစာ Invoice မူရင်းပါရှိရမည်။

၃။       ပြည်ပမှတင်သွင်းမည့် မော်တော်ယာဉ်အတွက်ပေးချေရမည့် မော်တော်ယာဉ်တန်ဖိုးပြည့်စုံလုံလောက်စွာ ထည့်ထားသည့်နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းစာအုပ် မူရင်း/မိတ္တူပါရှိရမည် (နိုင်ငံခြားငွေစာရင်းတွင် မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း မည့်သူကိုယ်တိုင်၏ ငွေစာရင်းမဟုတ်ပါကအခြားနိုင်ငံခြားငွေစာရင်းရှိသူ၏ ငွေစာရင်းအား လွှဲပြောင်းထည့်သွင်း ထားလျှင်၎င်း၏ လွှဲပြောင်းသုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း Account Transfer လွှဲခွင့်စာပါရှိရမည်)

၄။       ပုံစံ(ဃ)ပါ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဆောင်ရွက်ပါက၎င်း၏ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့်မိတ္တူပါရှိရမည်။ (ကိုယ်တိုင်မလာရောက်နိုင်ပါက Special Power ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာနှင့် အလွှဲခံရသူ၏ မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္တူပါရှိရမည်)