မြန်မာ့ရော်ဘာ စံအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်သည့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း

Sat, 12/16/2017 - 07:47 -- dotadmin

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၂/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်သော မြန်မာ့ရော်ဘာ စံအရည်အသွေးသတ်မှတ်ချက်များ သတ်မှတ်သည့်အမိန့် ထုတ်ပြန်ခြင်း