မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ား

Tue, 03/20/2018 - 04:15 -- dotadmin

          မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သိုး၊ ဆိတ္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနႏွင့္ မူဆယ္ေဒသေစ်းကြက္၊ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္း စံုးစမ္းသိရွိ ရပါသည္။

          စဥ္      အမ်ိဳးအစား              မူဆယ္ၿမိဳ႕တစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရာင္းေစ်း(ယြမ္)       တင္ပို႔သည့္ၿမိဳ႕

          (၁)     ကၽြဲ (၁) ေကာင္                       ၁၀၆၀၀-၁၁၀၂၄                                မန္စီၿမိဳ႕

          (၂)     ႏြား (၁) ေကာင္                        ၈၂၁၂-၈၆၉၅                                   မန္စီၿမိဳ႕

          တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ ကၽြဲ၊ ႏြား (အရွင္)မ်ားအား တိရိစာၦန္ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးေရးစခန္း (AQS) ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျခံမ်ားတြင္ (၁/၂) ရက္ခန္႔ ယာယီထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး တရုတ္ျပည္တြင္း မန္စီၿမိဳ႕ဝယ္လက္မ်ားမွ ေန႔စဥ္ဝယ္ယူလွ်က္ရွိပါသည္။

          ဆိတ္(အရွင္)တင္ပို႔မႈအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသား ဝယ္လက္မ်ား ဖမ္းဆီးခံခဲ့ သည့္ ျဖစ္စဥ္ေနာက္ပိုင္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ တရုတ္ျပည္တြင္း ဝယ္လက္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ဝယ္ယူမႈ မရွိေသးေသာ္လည္း က်ယ္ေဂါင္၊ ေရႊလီေဒသသံုး ဝယ္လက္ငယ္မ်ားမွ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဆိတ္ျခံမ်ားသို႔ လာေရာက္ဝယ္ယူမႈရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ဆိတ္ပိုင္ရွင္မ်ားထံသို႔ တရုတ္ျပည္တြင္းဝယ္လက္ႀကီးမ်ား လာေရာက္ ဆက္သြယ္မႈရွိၿပီး အေရာင္းအဝယ္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          တစ္ဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ဆက္လက္မတင္ပို႔ႏိုင္ဘဲ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္း ယာယီထိန္းသိမ္းထားရွိသည့္ ဆိတ္ျခံ (၅) ျခံသို႔ က်ယ္ေဂါင္၊ ေရႊလီေဒသသံုးဝယ္လက္မ်ားမွ (၁၃.၃.၂၀၁၈) ရက္ေန႔အထိ လာေရာက္ဝယ္ယူမႈ အေနျဖင့္ တိုးေရႊဝါကုမၸဏီပိုင္ ဆိတ္ျခံတြင္ ဆိတ္ေကာင္ေရ (၁၆၄၀)အနက္ေရာင္းခ်ၿပီး လက္က်န္ ေကာင္ေရ (၁၂၀၀) ခန္႔က်န္ရွိၿပီး ေဝယံထြန္းကုမၸဏီပိုင္ဆိတ္ျခံတြင္ ဆိတ္ေကာင္ေရ (၄၈၄) အနက္ ေရာင္းခ်ၿပီး လက္က်န္ေကာင္ေရ (၃၀၀) ခန္႔က်န္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

          မူဆယ္ၿမိဳ႕ဆိတ္ျခံေနရာ ေရာင္းခ်ေစ်းႏႈန္းမွာ (၁) ကီလိုလွ်င္ အနိမ့္ေစ်း (၂၀) ယြမ္မွ အျမင့္ေစ်း (၂၂) ယြမ္ရရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။

          မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္သို႔ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ Shan Shwe Myint War Co., Ltd. မွ ထပ္မံေရာက္ရွိလာေသာ သိုး (အရွင္) (၇၅၀) ေကာင္၊ ယခင္ေရာက္ရွိေကာင္ေရ (၈၂၇) ေကာင္၊ စုစုေပါင္း ေကာင္ေရ (၁၅၇၇) ေကာင္အား မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္ခမ္းရြာ ကိုယ္ပိုင္ျခံတြင္ ယာယီထိန္းသိမ္းထားရွိၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံရွိ ရွန္တံုးျပည္နယ္ အေဝးဝယ္လက္ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ သိုး (အရွင္) ေကာင္ေရ (၃၀၀၀) ေကာင္အား ႏွစ္ဦးသေဘာတူ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုးထားရွိေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိ ရသည္။

Source : မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္