မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ QUARANTINE STATION ၂၀-၃-၂၀၁၈ ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ အရွင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Wed, 03/21/2018 - 03:32 -- dotadmin

Source : မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္