မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ QUARANTINE STATION ၁၉-၃-၂၀၁၈ ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ အရွင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Tue, 03/20/2018 - 03:57 -- dotadmin
Source : မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္