မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၊ QUARANTINE STATION ၁၈-၃-၂၀၁၈ ေန႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ဆိတ္ အရွင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား

Mon, 03/19/2018 - 03:42 -- dotadmin

Source : မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္