မန်းပန်းဈေးကွက်မှာ ပန်းတိမ်မနိုင်ပန်း အရောင်းအဝယ်သွက်နေ

Tue, 08/28/2012 - 05:42 -- Anonymous (not verified)

မန္တလေးပန်းဈေးကွက်သို့ ပြင်ဦးလွင်နယ်တစ်ဝိုက်မှ ပန်းတိမ်မနိုင်နဲ့ သစ္စာပန်းများ ဝင်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ ပန်းဒိုင်များသို့ တစ်ရက်ကို ပန်းတိမ်မနိုင် ၂၅ စည်းထုံး ၁၅၀-၂၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ သစ္စာပန်း ၂၅ စည်းထုံး ၁၀၀-၁၅၀ ဝန်းကျင်ဝင်ရောက်ပါတယ်။