ဗီယက္နမ္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေစ်းကြက္သစ္မ်ားရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္း

Thu, 06/20/2019 - 05:34 -- admin_ygn

      ဗီယက္နမ္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္အလိုက္ တိုးတက္မႈႏႈန္း ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္  ပို႔ကုန္၀င္ေငြ  အေမ ရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၄၀  အထိရရွိ ရန္ ႀကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္နယူးစ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ ယခုႏွစ္စမွစ၍ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းသည္ တိုးတက္မႈရလဒ္မ်ား  ရရွိခဲ့ ေၾကာင္းစက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန၏  ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ  သိရ သည္။ ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ဤလုပ္ငန္း၏ တိုးတက္မႈသည္ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရိွခဲ့သည္။
      ဤလုပ္ငန္းက႑မွ  ထုတ္လုပ္မႈ သည္ အ၀တ္အထည္တြင္  ၈ ဒသမ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ခ်ည္ထည္တြင္ ၃ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခ်ည္တုတြင္ ၁၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သာမန္ထသြားလာသြား ၀တ္ဆင္ေသာ အ၀တ္ အထည္ တြင္ ၈ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးတက္မႈ ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္ ယခုအခ်ိန္အထိ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္ အထည္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ခန္႔မွန္း ေျခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၄၃ ဘီလီယံရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယခင္ႏွစ္ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ၉ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္ခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း တင္ပို႔မႈသည္ တိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဗီယက္နမ္ အမ်ဳိးသားအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ ငန္းအုပ္စု ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေလရွန္ ထေရာင္းကေျပာသည္။ ဗီယက္နမ္ လုပ္ငန္းမ်ားက ရရွိ ထားေသာ အမွာစာမ်ားမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း တိုးတက္ခဲ့ သည္။

 

စံမီေအာင္

International Trade News

Pages