ပြည်ပမှတင်သွင်းခွင့်မပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအား ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သည့် အမိန့်