ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်တင်သွင်းမည့်ကုန်စည်များအပေါ် သွင်းကုန်လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်းမှ ယာယီဖြေလျှော့ပေးခြင်းကိစ္စ ထုတ်ပြန်ခြင်း