တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် စားသုံးသူအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့များ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း