ပ်ားရည္ကုန္စည္တင္ပို႔မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ သတ္မွတ္ခ်က္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

Tue, 08/01/2017 - 07:58 -- eiprdep

             တရုတ္နိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ပ်ားရည္ကုန္ပစၥည္းတင္ပို့သည့္ ရိုးရာကုန္သြယ္ဖက္နိုင္ငံအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျပီး အကူးအေျပာင္းကာလ (၁၈)လကို စီစဉ္ေပးထားပါေျကာင္း၊ အကူးအေျပာင္းကာလ (၁၈)လမွာ ၂၈-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန့မွ ၂၈-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန့အထိ ျဖစ္ပါ ေျကာင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံမွ တရုတ္သို့တင္ပို့ေရာင္းခ်မည့္ ပ်ားရည္၏ အစားအစာေဘးကင္းလံုျခံုေရး စီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္၏ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း ၊ တင္ပို့သည့္ပ်ားရည္ ကုန္စည္မ်ား အနၱရာယ္ ရွိ/မရွိ စိစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းတို့ကို အဆိုပါ အကူးအေျပာင္းကာလ (၁၈)လအတြင္း ျပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္အျပင္ ပ်ားရည္ကုန္စည္က်န္းမာေရးသက္ေသခံလက္မွတ္ကို တရုတ္နိုင္ငံသက္ဆိုင္ရာဌာန နွင့္ ညွိနွိုင္းသတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္ပါေျကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဉ္ကို ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွသာ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပ်ားရည္ကုန္စည္မ်ား တရုတ္နိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေရာင္းခ်နိုင္မည္ျဖစ္ေျကာင္း သိရွိရပါသည္။

             အကူးအေျပာင္းကာလစတင္ခ်ိန္တြင္ တရုတ္နိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေရာင္းခ်ရန္ ပ်ားရည္ကုန္ပစၥည္း၏ ေဘးကင္းလံုျခံုေရးနွင့္ က်န္းမာေရးစီမံခန့္ခြဲမႈစနစ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း စာရြက္စာတမ္းနွင့္ တရုတ္နိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေရာင္းခ်ရန္ ပ်ားရည္ကုန္စည္၏ က်န္းမာေရးသက္ေသခံလက္မွတ္ (Health Certificate) သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ ျဖည့္စြက္၍ ျပန္လည္ေပးပို့ရန္ ေပးပို့အေျကာင္း ျကားခဲ့ေျကာင္း၊ ယခုအခါ အကူးအေျပာင္းကာလ (၁၈)လ ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္ရာ တရုတ္နိုင္ငံဘက္ မွ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းနွင့္ အတည္ျပုျခင္းကို အခ်ိန္မီေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါေျဖ ျကားခ်က္နွင့္ သက္ေသခံလက္မွတ္နမူနာပံုစံတို့ကို ျမန္မာနိုင္ငံမွ ေဆာလ်င္စြာ ျပန္လည္ေပး ပို့ရန္ ျဖစ္ေျကာင္း သိရွိရပါသည္။

             အဆိုပါအကူးအေျပာင္းကာလ(၁၈)လအတြင္းတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို တရုတ္နိုင္ငံဘက္မွ လက္ခံရရွိခဲ့ျခင္း မရွိပါက၊ ေဖာ္ျပပါအလုပ္မ်ားကို ျပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး တရုတ္နိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေရာင္းခ်ခြင့္ျပုခ်က္မ်ား ရရွိသည့္အခ်ိန္အထိ ျမန္မာနိုင္ငံမွ ပ်ားရည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို တရုတ္နိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေရာင္းခ်နိုင္မည္ မဟုတ္ပါေျကာင္း သိရွိရပါသည္။

             တရုတ္နိုင္ငံသို့ တင္ပို့ေရာင္းခ်ရန္ ပ်ားရည္ကုန္ပစၥည္း၏ လံုျခံုေရးနွင့္ က်န္းမာေရးစီမံ ခန့္ခြဲမႈစနစ္ ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္း စာရြက္စာတမ္းတြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ တိရစၦာန္ေဆးကု ဆရာဝန္၏ ဖြဲ့စည္းပံု ၊ သြင္းကုန္/ပို့ကုန္ ပ်ားထြက္ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြး လံုျခံုေရးစီမံခန့္ခြဲမ အဖြဲ့အစည္း၊ လူအင္အားနွင့္ အရာဝတၱုအရင္းအျမစ္မ်ား၊ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းနွင့္ တရား ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ပ်ားေမြးျမူေရးအေျခခံစခန္း ၊ ဓာတ္ခြဲစမ္းသပ္ခန္း၊ ျကီးျကပ္စစ္ေဆး ေရး၊ ျပုစုပ်ိုးေထာင္ေရး၊ လုပ္ငန္း၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ ပံုနွိပ္ထုတ္ေဝျခင္း အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေျကာင္း သိရွိရပါသည္။

           တရုတ္နိုင္ငံသို့ ပ်ားရည္ကို တင္ပို့ေရာင္းခ်ရန္ က်န္းမာေရးသက္ေသခံလက္မွတ္ (Health Certificate)သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကုန္ပစၥည္းနွင့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူ၏ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား၊ သက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားနွင့္ လုပ္ငန္းအစီအစဉ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္ေျကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

                                                                                                                        Source- ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သံရံုး၊ ေပက်င္းျမို့  

                                                                                                                        ေဒါက္တာမ်ိုးထြန္း(DOT)