ပဲစင္းငုံ တင္ပို႔မႈအား ဆက္လက္ေကာင္း

Tue, 12/06/2011 - 04:44 -- Anonymous (not verified)

ျပည္ပကုိ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းက ပဲစင္းငုံတင္ပို႔မႈမွာ ယခုတစ္ပတ္ (ႏုိ၀င္ ဘာလ ၂၁-၂၅ ရက္) အတြင္းမွာလည္း တန္ခ်ိန္ ၇၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ဆက္လက္အား ေကာင္းေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယခင္သီတင္းပတ္တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ တန္ခ်ိန္ ၉၅၀၀ ထက္ေတာ့ ေလ်ာ့နည္းပါတယ္။ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္ အထိ ပဲစင္းငုံ စုစုေပါင္း တင္ပို႔ၿပီးစီးမႈဟာ